Strani

sobota, 29. november 2014

Uporaba hiperbarične komore - UVOD IN OBRAZLOŽITEV, UČINKI IN REZULTATI


Za temo HIPERBARIČNE KOMORE, TERAPIJE, MEDICINE sem se odločil z namenom sprožiti debato o načinu zdravljenja, ki ga v svetu uporabljajo že desetletja, pri nas v Sloveniji, pa se na to temo vse premalo pogovarjamo oz. to terapijo premalo poznamo. Omenjeni Blogger bom dopolnjeval tako kot se bodo spreminjale določene zadeve, vezano na to temo, tako kot bom zaznal in našel primere dobre odzivnosti na terapije s Hiperbarično komoro. Torej, čeprav bo na prvi pogled Blogger enak, se bo permanentno spreminjal in dopolnjeval. Ne bom se omejeval na domači teritorij, prikazal bom osebne izkušnje in izkušnje vseh, ki jih poznam in so hiperbarično terapijo uporabili oz. jo nudili kot storitev.  Pohvalil in pograjal bom stvari, ki bi naj bile po moji osebni presoji dobre, slabe ali zavajajoče ali če o tem govorijo drugi in smiselno prikazujejo na podlagi znanja, izkušenj, zakonodaje oz. prakse. Predlagal in opisal bom okolja, ki nudijo rezultate zdravljenja ne glede na to politčne poglede okolja v katerih se nahajajo, ter mnenja "poznavalcev".
Ne bom klical posameznike, tako kot to počno nekateri Slovenci  na internetu pri svojih reklamiranjih svojih komor (vidne politike, športnike, glasbenike in ostale), z namenom reklamiranja svojega dela, ampak se bom omejeval na dejanska in trenutna stanja običajnih bolanih ljudi, takšnih kot sem jaz in kot ste  Vi.
Čeprav sam posedujem pravo, trdo, klasično komoro, bom poskušal ostati rezumen pri presoji in kritičen do zavajanj. Moj namen ni in ne bo negativno prikazovati stvari z določenim namenom. Če bom koga prizadel se vnaprej opravičujem in izjavljam, da ni bilo storjeno z namenom. V celotnem bloggerju so izražena moja osebna mnenja, nekoliko manj mnenja stroke /kajti v Sloveniji heperbarična stroka ne obstaja/čeprav bom uporabljal strokovne članke, rezultate zdravljenj hiperbaričnih centrov, njihove video posnetke, ipd. Vse izhajajoč iz dane situacije na tem področju.  Izkušnje izhajajo iz mojega osebnega poznavanja komore, v kateri sem osebno opravil več sto terapij za lastne potrebe ter ob njej presedel veliko časa zadnjih 15 let, na podlagi spremljanja literature, interneta, javno dostopnih strokovnih člankov, literature proizvajalcev, ponudnikov teh storitev v tujini (v Evropi in izven nje).

Leta 2001 sem skupaj z pediatrično bolnico v Mariboru organiziral simpozij na temo Hiperbarična medicina, katere se je udeležilo preko 70  zainteresiranih iz vrst fiziatrov, fizioterapevtov, zdravnikov specialistov hiperbarične medicine, psihologov, sociologov iz Slovenije, Hrvaške in Italije.  Prisoten je bil tudi dr. Neubauer iz Ocean hyperbaric center iz Fort Lauderdale, Florida, kateri je bil pionir te medicine v svetu in v ZDA.

V nadaljevanju prikazujem komoro, ki jo posedujem:

Komora je težka 2.000 kg in premore vse tlake, potrebne za zdravljenje bolezni. Testirana je v Nemčiji, test je opravil Loyd Deutchland iz Hamburga.  Primerna je za eno ali dve osebi kakor tudi za dve odrasli osebi  z otrokoma na kolenih.
Prvotno je bila komora uporabljena za dihanje brez mask, torej se je kompresija in dekompresija opravljala s 100 % čistim, medicinskim kisikom. Nato smo opravili prekonstrukcijo, tako da se sedaj kompresija in dekompresija opravlja potem medicinskega, neoljnega  kompresorja, diha pa se medicinski, 100%, čisti kisik.
-----

Nisem zdravnik, nisem študiral medicine, zato se na tem mestu v naprej opravičujem za strokovne lapsuse,  vendar živim s HIPERBARIČNO KOMORO že drugo desetletje. KOMORO sem nabavil leta 2000 zaradi družinskih potreb. Torej zaradi bolezni v družini. Pred tem smo obiskali člani družine HIPERBARIČNI CENTER v ZDA, vendar zaradi oddaljenosti in finančne zahtevnosti nismo vzdržali pri več obiskih. Bolj se nam je splačalo HIPERBARIČNO KOMORO kupiti in jo instalirati v domačem okolju. Za lastne potrebe in za dolgotrajno uporabo. Sam sem se priučil rokovanja in pričel študirati novo življenjsko področje.

Da bi dobil vpogled v operativno delovanje KOMORE sem se odločil za obisk več medicinskih centrov /bolnišnic/ v Evropi in izven nje. Nad vsemi obiskanimi sem bil navdušen. Navdušen sem bil nad ustrežljivostjo vseh zaposlenih v teh centrih, nad pripravljenostjo pomagati meni, začetniku, brez medinske izobrazbe, vendar z življenjsko nujo, potrebo in željo. Obiskal sem tudi dva večja svetovna proizvajalca hiperbaričnih komor, s katerima ohranjam kontakte tudi danes. Še posebno dobre kontakte imam z lastnikom tovarne, od katerega sem komoro kupil tudi sam.
Oba proizvajalca izhajata iz industrije podmornic in imata velik svetovni tržni delež pri prodaji hiperbaričnih komor, ki se uporabljajo v zdravstvu, pri reševanju na morju in v gorah, pri komorah za specialna dela v velikih globinah (podvodna dela) ipd.
Tekom celega obdobja lastništva komore so v njo vstopili družinski člani, znanci, prijatelji;
nekateri zaradi radovednosti kako je, če dihaš 100 % kisik, drugi ker so verjeli, da jim komora lahko pomaga.
--------
Dandanes srečamo na spletu več člankov in ponudb z vsebinami, ki nepoučenega iz tega področja veliko naučijo, mnogi pa ga lahko tudi precej zmedejo. Omeniti moram, da se kot prodajni artikli oglašujejo predvsem komercialno zanimivi produkti in po sprejemljivih cenah. Nekateri sicer spadajo pod rubriko hiperbarična medicina, vendar pa zaradi nizkih zahtev, ki jih izpolnjujejo, ne zadovoljujejo zahtev pretežne hiperbarične medicine. Torej še zdaleč ne dosegajo tlakov, ki so potrebni za hiperbarično medicino.  Gre bolj za Welness variante oz. za komore za "prvo pomoč" oz. za KISIKOVE KOMORE.  Seveda jih lastniki pogumno razglašajo kot odrešilne hiperbarične komore premnogih bolezni, ki jih v resnici ne morejo pozdraviti, ne glede na besede, ki jih izrekajo večini svojim  uporabnikom.

Vedite, da pravih HIPERBARIČNIH KOMOR  ne oglašujemo preko "malih oglasov".!!!! in najrazličnejših komercialnih oddaj.

PRAVE KOMORE tehtajo od nekaj sto kilogramov (enosedežne komore), za dve osebi dve toni (komora, ki jo posedujem jaz), pa do 20 in več ton za več sedežne komore. Vse te so narejene po strogih standardih varnosti, ki zadovljujejo vse zahteve varnosti in medicinske učinkovitosti.
Cene teh segajo od nekaj 100.000 Evrov pa do milijona in več Evrov.  Zaradi "draginje" teh komor se premnogi poslužujejo "mehkih" komor, ki so finančno dostopnejše, vendar pa ne zagotavljajo vseh zahtev hiperbatične medicine !!!

Pomembno
Na tem mestu opozarjam na skrajno previdnost in da se pred morebitnim nakupom in vstopom v takšne komore dobro informirate kaj ponuja komora, katere pritiske zagotavlja, katera bolezenska stanja lahko lajšate oz. zdravite s temi pritiski, kako je z varnostjo, kako je v primeru izpada električnega toka, kako je z nabavami čistega 100 % kisika, .... Pridobite nevtralno mnenje in ne zgolj razlago tistega, ki vam ponuja storitev v komori.

Kar groza me je, ko vidim na raznih youtubih kako se v mehki, ki jo prodajalci imenujejo komora, otroci igrajo z računalnikom, ležijo v trenerki in v njej celo telovadijo.

Da bi lahko govorili o HIPERBARIČNEM ZDRAVLJENJU morajo biti v celoti izpolnjene v celoti 3 stvari:

1. posedovati je potrebno "tlačno posodo", ki ji pravimo hiperbarična komora, ki omogoča nadtlak, višji od zunanjega, atmosferskega, pa še tukaj ni uporaben vsak tlak, torej malo več kot običajni tlak, ampak se za zdravljenje smatra pričetek pri 0,5 bara nadtlaka (1,5 ATA  (ATA predstavlja tehnični tlak, ki je  seštevek zunanjega zračnega tlaka (1 bar) povečanega za tlak, dosežen v komori (0,5 bara).

2. uporabljati moramo samo čisti, 100 %  medicinski kisik  (prečiščen medicinski kisik!, ki je brez nečistoč, alergenov in ostale "zračne navlake" okolja) in

3. kisik v hiperbarični komori moramo dihati TOČNO odmerjeni čas. Slednje je še posebej pomembno pri bolnikih s poškodbami centralno živčnega sistema.

Samo sočasna uporaba vseh treh pogojev skupaj omogoča hiperbarično zdravljenje oz. hiperbarično terapijo. V kolikor manjka eden od zgoraj naštetih pogojev, ne moremo govoriti o hiperbarični terapiji, temveč o kisikovi terapiji, katera pa ima bistveno drugačne učinke zdravljenja kot hiperbarična.

KJE SE ZDRAVI S HBO (hiperbarična oksigenacija)?

Zelo pomembno (tlaki v barih oz. ATA)
Kot že rečeno, v HIPERBARIČNIH KOMORAH.
To so v osnovi ovalne posode, katere prenesejo izredno velike pritiske. Biti v komori pomeni enako kot se potopiti v globine morja. Torej hiperbarična komora za potrebe zdravljenja omogoča pritiske, ki so ekvivalentni  do več  metrov potopov v globine morja. . Velja pravilo, da se prične zdravljenje med 5 in 7,5 metri globine torej med 0,5 bara (1,5 ATA) in 0,75 bara (1,75 ATA) ter več. Velika večina bolezni se zdravi v razponu med 10 m in 20 m globine torej med 1 bar nadtlaka in 2 bara nadtlaka oz. med 2 ATA in 3 ATA, vendar se pa pričnejo zdraviti določene bolezni tudi pod to mejo.
Po teh parametrih boste vedeli ali imate opravka s pravo hiperbarično komoro ali kakšno komoro, ki to ne bi smela biti.  
Seveda veljajo limiti zdravljenja pri globinah oz. pritiskih tudi  navzgor zaradi toksičnosti kisika.

Pozor:

Običajni tlaki za zdravljenje odraslih oseb so med 10 m in 20 m globine (med 1 bar oz. 2 ATA in 2 bara oz. 3 ATA), ki pa se razlikujejo od  bolezni do bolezni.


Z ozirom na število udeležencev v komori, le te delimo na:

a. MONOPLACE KOMORE - eno sedežne komore (običajno z enim pacientom, brez prisotnosti zdravnika znotraj komore, temveč ob njej);
b. MULTIPLACE KOMORE - več sedežne komore ( komore za več oseb. So lahko enoprekatne, dvoprekatne ali več prekatne. To so komore, kjer lahko ločimo paciente po prekatih po vrstah bolezni, v njih je lahko eden ali več medicinskega osebja. Po navadi je zaradi dnevno več hiperbaričnih vstopov (ciklov) medicinsko osebje v posebnem predprostoru. V primeru komplikacij tekom terapije, se pri njih zviša tlak in po nekaj minutah vstopi medicinsko osebje v prekat k pacientom. S tem se skušajo izogniti morebitnim težavam organizma medicinskega osebja, ki je, po službeni dolžnosti, izpostavljeno večletnim dnevnim spremembam tlaka.).

Takšne komore omogočajo tekom terapije spremljanje vseh vitalnih pacientovih funkcij,

Razlika med obema vrstama komor je tudi v principu dovajanja čistega kisika.

V MONOPLACE komoro /eno sedežno komoro/ se običajno dovaja 100 % kisk že pri kompresiji, kakor tudi pri terapevtskem dihanju t.j., ves čas se uporablja samo 100% kisik.

V primeru MULTIPLACE KOMORE /več sedežne komore/ se običajno kompresija (nadtlak) vrši s komprimiranim (stisnjenim zrakom z medicinskim kompresorjem) zrakom iz okolja, terapija pa s 100 %  čistim medicinskim kisikom.

Ker je hiperbarična terapija terapija s 100 % medicinskim kisikom, je potrebno voditi posebno pozornost določenim pravilom. Zavedati se moramo, da je čisti kisik visoko vnetljiv, še posebej pa v pogojih nadtlaka. Zato moramo storiti vse, da čisti kisik ne pride v stik z materiali, ki povzročajo iskrenje, statično elektriko oz. samodejni vžig.

Pacienti morajo biti pred pričetkom HBO terapije podrobno podučeni o načinu delovanja komore in o morebitnih nevšečnostih, ki bi se lahko zgodile, če pravil hiperbaričnega ravnanja ne bi upoštevali. Pred zdravljenjem je priporočljivo, da se pacient okopa, odstrani vse kreme, spreje, gele, kontaktne leče, gele, ipd. Potrebno je uporabljati tekstilne materiale, ki ne povzročajo statične elektrike - tekom zdravljenja je potrebno imeti oblečen 100 % bombaž, potrebno je imeti posebne zapestnice, ki odvajajo morebitno statično elektriko.
Medicinske naprave, ki se uporabljajo v HBO komorah morajo biti narejene iz materialov, primernih za vnos v HBO komoro.
V nadaljevanju sledi prikaz mednarodno priznane indikacije za HIPERBARIČNO TERAPIJO (pridobljeno iz internetnih strani):
 1. zračna embolija
 2. zastrupitve: ogljikov monoksid, cianid, ogljikov tetra klorid, hidrogen sulfid
 3. zdravljenje določenih infekcij
 4. plastična in rekonstrukcijska kirurgija
 5. področje travmatologije: poškodbe po nesrečah, športne poškodbe mehkega tkiva, compartnem sindrom...
 6. periferne vaskularne bolezni: šok, mikrokardialna ishemia, pomoč pri srčni kirurgiji, ishemične bolečine nog, gangrena
 7. nevrologija: kap, migrena, možganske otekline (edem), možganski abces, periferne nevropatije, radiacijski mielitis, vegetativna koma, ...
 8. hemotologija: slabokrvnost, anemija zaradi izgube krvi, ...
 9. opralmologija: zapora centralne arterije mrežnice, ...
 10. prebavni trak. rana na želodcu, vnetje črevesne sluznice z odmrtjem sluznice, hepatitis, kronova bolezen ...
 11. ušesa-nos-grlo: nenadna naglušnost, akutne poškodbe akustičnega aparata, labirintis, ..
 12. pljučne bolezni: pljučni abces, pljučna embolija, ...
 13. diabetes !!!!! oz. odprte rane kot posledice diabetesa
 14. zadušitve s plini, ...
 15. pomoč pri rehabilitaciji spastičnosti zgornjih in spodnjih okončin, kronično pomanjkanje kisika srčne mišice, ...
 16. zdravljenje nedrobnoceličnih oblik raka /za drobnocelično obliko pljučnega raka obstaja specialno zdravilo, ki ni dobavljivo v Evropi, vendar vedite, da obstaja/. Ta oblika zdravljenja se ne izvaja v mehkih komorah, kajti tlaki morajo biti nad 2,0 bara ATA - torej nad 10 m globine/.

Še posebej bi želel poudariti uporabnost HBO terapije v športne namene.
Z uporabo hiperbarične terapije športniki dosegajo neprimerno boljše rezultate, kakor brez nje. Čas utrujenosti po treningih in po samih tekmovalnih nastopih se bistveno skrajša. Športniki lahko prenesejo nekajkrat večja bremena treninga z uporabo hiperbarične komore. Tudi čas po mnogih poškodbah se skrajša tudi do 70 % . Enako velja za revitalizacijo po težkih tekmovanjih, treningih, potovanjih, ipd. Še posebej pride do izraza ta metoda pomoči ob turnirskem tekmovanju, ko so tekmovanja strnjena v zelo kratkem času in se telo brez hiperbarične komore ne more oddahniti od izrazitih naporov.
Pa tudi tukaj moramo ločiti t.i. wellnes učinke pri nizkih tlakih od medicinskih učinkov. V čem je razlika. V t.i. wellnes variantah se tlaki izvajajo do največ 8 m globine. Učinki so v večini primerov blagodejne in brez dolgoročnega učinka, pri resnih bolezenskih diagnozah pa učinka praktično ni v meri, ki jo medicina pričakuje. To je podobno kot bi  vas operirali samo do polovico operacije, nato bi pa poseg končali. Ali bi se za takšno operacijo odločili? Zanimivo, da se pa ljudje vseeno odločajo za takšne mehke komore /osebno smatram, da so v veliki meri zavedeni ali pa zelo slabo informirani/.

Znani so primeri, ko je npr.
 • slovenski nogometaš v času koriščenja  HBO terapije doživel  hujši zvin gležnja. Namesto običajnega  30 - 60 dnevnega odmora rehabilitacije se je vrnil na igrišče po devetih dneh.
 • hrvaški boksar lahko ob polni obremenitvi opravi takšen trening samo enkrat tedensko, ob uporabi HBOT (hiperbaric oxygen therapy)  ga lahko opravi vsaki dan !!!! 
 • znani slovenski nogometni napadalec zaradi kronične utrujenosti ni mogel igrati več kot 15 minut. Po treh terapijah v komori se je njegova kondicija podaljšala na 75 minut igre, po desetih terapijah pa bi lahko igral dve tekmi skupaj
 • mladenka je bila določena za operacijo ligamenta v levem kolenu. Hoja je bila nemogoča. Po 4. terapijah je hodila brez, da bi laik poškodbo opazil, po 9. terapijah je bila operacija odpovedana, mladenka je tekala, rekreirala in se gibala brez težav;
¸¸
         
 • oseba pri 50 tih je po 13. terapijah ugotovila, da ji je izginila paradentoza, za katero je trpela 35 let, pri tem, da so ji zobozdravniki vsa leta želeli "zamenjati" zobovje s protezo, da je preizkusila vse kreme proti bakterijam, ki obstajajo na tržišču, opravili so ji vrsto težjih posegov ipd.
 • gospa v zrelih letih izjavi, da je po 5. terapiji ugotovila, da so ji nehali izpadati lasje pri česanju;
 • dekletu so v obdobju  adolescence  po 7. terapijah izginili neprijetni mozolji na obrazu in po ramenih, ki jih prej ni odpravila z antibiotiki in kremami
 • pacient z multiplo sklerozo je v 14. dneh doživel drastične spremembe v hoji, stoji, govoru, prenehanem občutku mraza v rokah in nogah. Te spremembe je doživel prvič po 10. letih doživljanja te bolezni. Pričel je z občasnimi rekreacijskimi pohodi, na katere je skoraj že pozabil. Ponovno je pričel obiskovati telovadnico za rekreacijsko telovadbo
 • gospa z multiplo sklerozo po 15 letih bolezni, po 7 letih na berglah in 5 letih na invalidskem vozičku, samo po nekaj terapijah ne uporablja invalidskega vozička, po štirinajstih dneh prehodi 7 korakov brez pripomočkov, splošno stanje (ravnotežje, občutki v prstih rok in nog, spastičnost ) se bistveno, bistveno izboljša
 • študentka po nekaj terapijah izjavi, da se lahko uči bolj koncentrirano, ter mnogo več kot prej
 • sindrom nemirnih stopal: to izkušnjo imam sam. Odpravim jo po pol ure, enkrat na teden. Simptomi so odpravljeni za obdobje en teden ali 10 dni, nato terapijo ponovim;
 • avtizem - otrok star 4 leta, ne govori, je hiperaktiven, slabi vizualni kontakt, težko sledi navodilom staršev, , .... po cca. 10. terapiji se hiperaktivnost zmanjša na obvladljivi nivo, čez dan ali dva logopedinja izrazi začudenje nad njegovo nenadno voljo do dela, sprejema navodila in se zelo primerno odziva, počasi pričenja izgovarjati prve zloge, nato besedo, sledita dve besedi in nato neobičajno velika aktivnost z obraznimi mišicami in čebljanjem, ki ga do tega trenutka ni bilo. Drugi primer je fantek, ki je govoril, bil je hiperaktiven in pri svojem govoru ni kazal interesa nad zanimanjem stvari, ni postavljal vprašanj. Po kratkem času, okoli 10 terapij,  je začel za vsako stvar, ki jo je opazoval spraševati zakaj, zakaj,  .... Povečala se je tudi njegova koncentracija in želja do dela s svojo terapevtko, ki je opazila, potem ko ga 2 tedna ni videla, bistveno spremembo v vedenjskih vzorcih, delovnimi sposobnostmi ipd.
 • motorist po večletnem zdravljenju še vedno lahko uživa hrano kuhano samo na vodi, ne sme piva in podobnih pijač, bruha vsako jutro, alergija na prednjem delu telesa je neznosna in še in  še.  Po enem tednu terapij v komori prične uživati mešano hrano, prvič po mnogih letih popije pivo brez težav, alergija se je umaknila. Splošno stanje počutja je praktično enako kot pred nesrečo.
 • ob samo treh terapijah je študentka v času izpitov študirala večji del dneva ob izredno malo spanca brez utrujenosti in zaspanosti. Odpovedala se je tudi velikanskim odmerkom kave in Red bulla, ki ju je ob takih prilikah, zaužila v nenormalnih količinah.
 • gospa srednjih let je trpela za težave šumenja v ušesih (tinitus *). Po nekaj terapijah je šumenje še vedno ostalo, se pa je že po prvi terapiji znižal krvni tlak, ki jo je pestil zadnja leta iz 143 na 121.  Ni bila zadovoljna z namenom zdravljenja, je pa bila zadovoljna za stranski efekt na krvnem tlaku.  
 • kožna bolezen - gospod med 40 in 45 let je imel težave s kožo na dlaneh. Njegova koža je izgledala kot koža zelo, zelo stare osebe. Bila je sive barve, na dotik hrapava, zgubana. Po samo eni terapiji je naslednji dan izgledala povsem običajno. Ne to ni reklama, preseneča je bila tudi njegova žena, ki je do takrat gledala na te terapije s skepso.
 • kronova bolezen: 37 letni gospod že več kot 10 let trpi za to bolezen. Zdravniki so mu tekom zdravljenja že svetovali operativno odstranitev določenega dela črevesja, s čemer se  ni strinjal. Obiskovati je pričel hiperbarično komoro. Slišal je, da bi naj pomagala v povprečju 2/3 pacientom s to diagnozo. Telo in njegov prebavni tlak je pričel pozitivno reagirati po 25. terapiji. Krvni izvidi so se pričeli izboljševati, CRP se je v treh tednih izboljšal iz 50  na 40. Ker terapija še ni končana ni končnih ocen.
 • gospa, stara 50 let je trpela vrsto let za poškodbo hrbtenice (Hernia). Po 9. terapiji ni imela več bolečin v hrbtenici, prvič po osmih letih je prenehala uživati zdravila proti bolečinam.
 • sam sem v letu 2013 dočakal operacijo srca in dobil 5 bypassov. Neposredno pred operacijo sem obiskal komoro 9 krat na globini 20 metrov. Večjega števila terapij nisem mogel opraviti, ker sem bil pozvan na urgentni poseg zaradi izredno slabega telesnega stanja. Šele ob terapiji v komori sem se resnično zavedel resnosti svojih težav, kajti že ob prvem vdihu čistega kisika sem sivo barvo na steni prostora ponovno videl belo, misli so mi postale jasne in hitre. Rana po operaciji se mi je zacelila v treh dneh !
 •  luskavica: pacient pred in po štirih terapijah v hiperbarični komori: tlak pri dotični osebni je znašal med 2,5 ATA in 3 ATA
PRED HBO TERAPIJO

PO 4. TERAPIJAH:

 • sladkorna bolezen:
pacient star 58 let,  diagnoza: osteomelitis. Zdravljenje z antibiotiki, vendar se zdravniki odločijo za amputacijo 4. prsta na desnem stopalu, kajti vnetje je močno napredujoče. Pacient se v soglasju z zdravnikom odloči za uporabo hiperbarične komore. Rezultat se opazi že po 3. terapiji. Oteklina vidno pade, rana se prične zapirati in sušiti. Po 12. terapiji postavi zdravnik spremembo diagnoze iz OSTEOMELITISA v OSTEITIS, torej se je celjenje tudi na kosti pričelo (kar se v mnogih primerih pri sladkornih bolnikih ne zgodi). Amputacija ni več potrebna. Pacient nadaljuje z antibiotičnim zdravljenjem kakor tudi z hiperbaričnimi terapijami. Zahtevani tlak za tovrstne terapije: od 3 ATA navzgor v odvisnoti od vzporednih bolezenskih znakov, ki jih ima posamezni pacient.

PO 2. terapijah HBO:


PO samo 12 terapijah HBO:


  PO 30. TERAPIJI:

   
Pri 30. terapiji je pacient pričel nositi športne copate, pri čemer se je že prej vrnil občutek gibljivosti prstov ter celega stopala. Noga je postala ponovno funkcionalna. ČESTITAMO !!!

Po 40. terapiji ni bilo več sledu o težavah na stopalu. Rana je sedaj v celoti zaceljena.


Sladkorna bolezen, primer št. 2:

a. pacient star 63 let. Pričel koristiti hiperbarično komoro ob nizkih tlakih v mehki komori, sledi kirurški poseg


b. amputacija drugega prsta stopala ter zdravljenje brez komore ob antibiotikih ter dodatna opeklina na palcu:
ker rana kljub antibiotikom ne celi po želeni dinamiki, ves čas prisoten izcedek iz rane, rana je občutljiva in boleča. To je vzrok, da se odloči za novo terapijo v drugačni komori z večjimi pritiski oz. globinami

Dodatna poškodba palca (opeklina), rana je ves čas sveža z izcedkomc. po 10. terapijah v TRDI komori, globina med 20 in 22 metrov, razlog dodatne hiperbarične terapije: rana ne celi več, obstaja nevarnost dodatnih težav:
Pri tovrstnih poškodbah mora sodelovati medicinska ekipa v smislu oskrbovanju rane. Mnogokrat se pripeti, da je rana na pogled lepa, vendar, če se pojavi izcedek kaže to na jasne znake, da je nekaj narobe. Običajno se opravi slikanje noge, ter nato še ostale preiskave (tudi ožilja).V primeru zagnojitve, je potrebno očiščenje rane, včasih tudi z  anestezijo.  V primeru nezadostnega oskrbe okončine s prekrvavitvijo, je potrebno ugotoviti in odpraviti  tudi vzrok slabe krvne cirkulacije. Tako smo odpeljali pacienta z diabetesom in odprtimi ranami na Kubo na terapijo z IZVORNIMI MATIČNIMI CELICAMI. Potrebni čas hospitalizacije v njihovi bolnici je en mesec. Rana se je popravila in ni bilo potrebne amputacije. Vzpostavljeno je bilo ponovno ožilje in cirkulacija krvi.                            
 • Karcinom na prsih: gospa 50 let ima, po večih kemoterapijah in obsevanjih na prsih,  boleče in odprte rane okoli dojke oz. mesta obsevanja.  Koža in tkivo je otečeno, temne, nezdrave barve. Rana je odprta. Mazila, ki jih je dobila pri zdravniku ne pomagajo. Bolečine se stopnjujejo. Po samo 1. terapiji v komori se vidijo spremembe,  po 10 urah po terapijah ni več niti boleče rane, niti odprte rane.  Rana je suha. Čeprav je opravila še eno obsevanje se rana ni več odprla. Počutje je bilo sedaj ponovno dobro, o rani ni več nikakršne sledi.
 • Neznosne prebavne težave, ki so se pričele pri pred sedmimi leti, pri starosti 11 let:  dekle je zadnjih 7 let preživljalo zelo težke čase s težavami v prebavi. Bolezen oz. težave prebavnega traku oz. kronično črevesno vnetje. Uživala je zdravilo SALOFAX, vendar so se težave v intervalih ves čas znova in znova ponavljale. Še posebej težko je bilo s to boleznijo shajati v času pubertete oz. odraščanja.                                                                                                  Obisk v hiperbarični komori: prve spremembe so se pričele kazati že po treh terapijah. Po sedmih terapijah ni bilo več težav. Psihofizično stanje je stabilno. Vse spremljajoče težave te bolezni so v celoti izginile. Po prekinitvi redne hiperbarične terapije opravlja samo občasne obiske v komori.  Tudi po tedenskih presledkih v terapiji težav ni več !!
 • materinsko znamenje - pacient nekaj desetletij ni imel težav z t.i. materinim znamenjem na glavi. Pred časom so mu ugotovili beligni karcinom. Po večih obsevanjih je mesto obsevanja v celoti odprto. Po tednu dni ne-celjenja rane, ob velikih bolečinah in predvsem strahu pred infekcijo pacient obišče hiperbarično komoro. Že po prvi terapiji se "vlažnost" rane nekoliko spremeni, po vsaki terapiji je rana (ki je bila prej premera cca. 8 cm) znatno manjša. Po treh terapijah za okoli 20 %.  Pričakuje zelo "lepo" rano v naslednjih par dnevnih. Globina ob terapiji  znaša nad 12 metrov.
 • avascularna nekroza glavice desnega kolka - pacient star 65 let trpi za to bolezen zadnji dve leti. Prvotno zdravljenje je bilo namenjeno sumu težavam v križu in levega kolka. Potem, ko so se  težave samo še stopnjevale je bila po dobrem letu dni ugotovljena prava diagnoza. Desni kolk je bil po MR vidno prizadet in pretila je operacija z njegovo zamenjavo. Bolnik se s tem ni sprijaznil in je želel kolk ohraniti. Pričel je obiskovati hiperbarično komoro. Opravil je nekaj deset terapij. Na polovici terapij je bolečina preko dneva popustila, nekoliko kasneje tudi ponoči. Še vedno uporablja bergle zaradi razbremenitve. V naslednjem krajšem času se pričakuj bistveno izboljšanje. Po obisku Havane pa je dobil zagotovilo, da to bolezen pozdravijo v 10 dneh brez operacije ali amputacije kolka, kakor to počno ortopedi pri nas !
Dodatek 3,3,2015

         Po nekaj deset terapijah se napredovanje bolezni delno zaustavi. Težava je v tem, da je pacient
         dve leti čakal na terapijo v hiperbarični komori. Ožilje je skoraj v celoti propadlo. Po razgovo-
         rih z žilnimi kirurgi na Kubi lahko v enem tednu vzpostavijo ožilje (metoda izvornih matičnih 
         celic), nakar je možno nadaljevati terapijo v hiperbarični komori. Operacije oz. zamenjava kol-
         v tem primeru ni potrebna. Hospitalizacija v tujini je potrebna samo 10 dni. Na žalost te motode           zdravljenja pri nas ne uporabljajo.
 • Pacient s tumorjem na mehurju (65 let). Opravi eno kemoterapijo ter vzporedno uživa naravni preparat iz čiste esence strupa rjavega škorpijona ter 1x tedensko hiperbarično komoro. Tumor se po 6 mesecih med uriniranjem izloči iz mehurja. 
 • Pacient z diagnozo rak na jetrih in pljučih opravi podobno terapijo (vendar brez kemoterapije). Tudi pri njem onkolog ugotovi znake skorajda popolnega okrevanja.
Dodano 25.6.2015
 • mladi ultramaratonec je obiskoval komoro določen čas pred svojo tekmo na 80 km. Pred tem hiperbarične komore  ni obiskal nikoli. Rezultat tekmovanja: 6 v svoji kategoriji in 9. med vsemi tekači v Evropi.  
         Opis stanja: prvih 80 km je tekel kot običajno, težko. Po 40 km se je pojavila neobičajna
         situacija; zakisanost telesa je izginila, utrujenost je izginila. Zlahka je tekel in nadziral te       
          Dosegel je najboljši rezultat v svoji karieri. Proga je bila zaradi mraza in snega nekoliko
          skrajšana z 8.000 m vzponov in spustov. Kategorija teka: zelo težek.
 Njegov komentar: čeprav je bila po zahtevnosti ena najtežjih prog v Evropi je bil njegov tek lahek
           in v celoti ga je lahko nadziral. 

Dodano 5.7.2015

 • mladi gospod, ki se je predhodno zdravil zaradi večletnih črevesnih težav pove, da je bil na operaciji križnih vezi kolena. Njegov ortoped mu je zatrdil, da bo noga običajno operativna po 3 mesecih. Zaradi njegovih predhodnih obiskov komore in nekaj obiskov po operaciji, je noga običajno uporabna po dveh tednih. Globina terapije: 15 do 18 metrov.
         Podobnih primerov je v dnevni praksi zelo veliko. Nad vsem zgoraj napisanim bi se morali nekateri zamisliti. Upam, da bodo zdravniki,  trenerji, voditelji športnih klubov oz. vsi, ko odločajo pri oblikovanju razvoja zdravljenja oz. izboljševanja raznovrstnih oblik lažjih in težkih bolezenskih stanj spregledali in uvideli, da lahko s spremenjenimi uporabnimi tehnikami storijo mnogo več, kot so do sedaj. Pri tem bodo privarčevali prepotrebne denarce za dolgotrajna zdravljenja v primeru poškodb, bolezni svojih varovancev, hkrati pa bo rezultati zdravljenja v veliki večini primerov bistveno drugačen, kot so navajeni. Enako velja za športnike, ko jim ob uporabi te tehnike bistveno boljše omogočijo izkoriščenost psiho- fizičnih sposobnosti, hkrati pa tudi  poskrbeli za dolgoročno zdravje svojih varovancev,  športnikov, pacientov.  Umno bi bilo kombinirali vsakdanjo prakso s tehnikami kot je HBOT, vendar osebe, od katerih bi pričakovali ta znanja, o tem ne vedo veliko ali praktično nič.  Vedeti morajo, da so globine tudi za boljše počutje, regeneracijo tiste, ki presegajo globino 10 metrov. Globine med 5 in 10 metrih so absolutno premajhne za pravilne efekte (kot nekateri zmotno svetujejo), ki jih prave hiperbarične komore nudijo.
Medicina v samostojni Sloveniji ne uporablja hiperbarične medicine, zdavniki nimajo zadovoljivega oz. nikakršnega znanja o tej vrsti zdrvljenja. V bivši Jugoslaviji so v nekaterih medicinskih fakultetah uporabljali hiperbarično medicino kot samostojni predmet, komore pa uporabljali v  Beogradu, Splitu kot sestavni del zdravljenja /pa ne samo pri potapljaških boleznih, kot mnogi danes pri nas to govorijo/.

* tinitus: nenadno šumenje v ušesih; je fenomen, ki se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov. Ko se pojavi, je potrebno s primernim zdravljenje v roku do 5 dni od pričetka šumenja (znani so redki primeri, ko so pričeli tudi kakšen dan kasneje). Pri tem uporabljajo 3 možnosti zdravljenja:
a. s kortikosteroidi
b. z antibiotiki
c. s hiperbarično komoro
Najboljša je seveda kombinacija vseh treh metod.

Globine potopa v hiperbarični komori morajo biti točno določene po protokolu, prav tako število  terapij (mehke komore pri tem ne pridejo v poštev).
Podobno je mogoče opraviti z težave z nenadno slepoto.

 ŠPORT
 Mnogi znani športniki permanentno uporabljajo hiperbarično komoro. Nekatere med njimi gledamo na TV ekranih skoraj vsak teden. O konkretnih imenih ne morem in ne smem spregovoriti, lahko pa povem, da brez hiperbarične komore svetovni as v smučanju že zdavnaj ne bi več tekmoval, posamezni tekmovalci v moto GP bi se poslovili od tega športa (po hudih zlomih pri padcih), če ne bi vsaj občasno obiskovali hiperbarične komore. Lahko pa omenim, da imajo evropski nogometni velikani kot je BAYER Muenchen, Chelsey, Milan v svojem rednem programu vadbe tudi redne obiske hiperbaričnih komor. In kje so naši klubi?
Slišati je, da se posamezni športniki poslužujejo tudi mehkih komor za hitrejše zdravljenje po poškodbah, za hitro regeneracijo telesa ipd.. To je tako, kot bi želeli z vitamini nad angino.
Naj povem, da dotični očitno ne vedo oz. nimajo izkušenj kako se zdravi oz. kaj se zgodi, ko opravijo terapije v bistveno večjih globinah in pritiskih kot je npr. samo do 8 m globine  potapljanja. Ampak tudi 8 m je že globina, ki jo vse komore na žalost ne premorejo.  Seveda, pa ponudniki komercialno posegajo po brezplačnih terapijah znanim osebam. Pravimo, da se podarjenemu konju ne gleda v zobe. Vendar "škrbarsti" konj kaj kmalu omaga. Tako je tudi s takšnimi komorami in ljudmi, ki zavajajo javnost glede hiperbaričnih efektov. Še bolj zavajajoče pa je, da nekateri vzporedno hiperbarični terapiji svetujejo še najrazličnejša zdravila, o čemer sem spregovoril v drugih poglavjih.

ZAKLJUČEK
Seveda  uporaba čistega kisika v medicinske namene NI namenjena samo bolanim ljudem in športnikom. V svetu že veliko časa prakticirajo ljudje izpostavljeni
- delovnim naporom,
- stresom,
- študentje v času izpitov, ipd.,
da občasno uporabljajo hiperbarične komore z namenom izboljšati svojo storilnost, odpraviti utrujenost in preprečiti morebitne bolezni, ki jih prinaša moderno, intenzivno delo in skrbi.

Hiperbarična uporaba kisika je zelo primerna tudi za zdravega človeka.
Občasna uporaba hiperbarične komore preprečuje krvne strdke, povečuje odpornost telesa, bistveno poveča zmožnost odzivanja telesa na dnevne napore pri športu, v službi in v šoli. Običajne globine so priporočene nad 10 m ( nadtlak 1 bar oz. 2 bara ATA) !!!

Po 15. letih uporabe hiperbarične komore lahko s sigurnostjo zapišem, da se vsak mesec znova in znova čudim čudežem, ki jih nudi tovrstna terapija. Če skrbimo za redno vzdrževanje svojega vozila, pa mnogokrat tako ne počnemo s seboj.

Resnično HBOT nudi mnogo več, kot je mogoče tukaj zapisati.


DRUŠTVO DIAGNOSYS
V letu 2013 smo ustanovili Društvo za pomoč bolnikom z "ne"ozdravljivimi boleznimi

"Diagnosys" - www.med-diagnosys.com

DRUŠTVO JE ODPRTO ZA VSE LJUDI, KI SO BOLNI, KI IMAJO BOLNE SVOJCE,  PRIJATELJE IN JIM ŽELIJO POMAGATI ALI  ŽELIJO  POMAGATI NEZNANIM BOLNIM OTROKOM IN LJUDEM.

VABIMO vse zainteresirane DA SE NAM PRIDRUŽIJO.

Namen društva je:
iskati rešitve za težko ozdravljive bolezni kot so Multipla skleroza, Parkinsonov sindrom, cerebralna paraliza, kronova bolezen, posledice sladkorne bolezni (npr. diabetično stopalo), luskavica, posledice nesreč, karcinom, paradentoza oz. kronična bakterijska vnetja,  kronične glavobole, težave s sklepi, bolezni srca in ožilja, izpadanje las, ipd.  bilo kje na zemeljski obliZavedamo se, da obstajajo mnoga društva za posamezne bolezni, vendar je naš pristop do dela bistveno drugačen od do sedaj ustaljenih navad združevanj pacientov. Sicer pa je vse skupaj odvisno od volje in zmožnosti posameznika, da se zoperstavi svojim težavam.

Aktivnosti društva Diagnosys na področju iskanja rešitev za težke bolezni zajemajo:

- zbiranje finančnih sredstev,
- ponovno diagnosticiranje bolezni v klinikah, sanatorijih doma ali v tujini,
- organiziranje izbranega terapevtskega zdravljenja,
- organiziranje potovanja,
- spremljava pacienta in
- pomoč pri komuniciranju med pacientom in zdravstvenim osebjem
- ipd.

Do sedaj smo uspeli organizirati za dva pacienta 70 dnevno bivanje v latinski Ameriki (multipla skleroza)., v decembru 2013 smo bili v  velikem  Raziskovalno medicinskem Institutu  na bližnjem vzhodu (Iran), kjer smo se seznanili  z novi zdravilom za zdravljenje multiple skleroze, katere rezultati bi naj bili zelo obetajoči. Herbalni preperata smo dobili tudi za uporabo za dva  pacienta za dva meseca. Sedaj v mesecu maju 2014  pričakujemo količino herbalnega preparata za nekaj več ljudi.

Po testnem jemanju  herbalnega preparata  lahko rečem, da so rezultati dobri v obeh primerih. Gre za dva pacienta /eden z multiplo sklerozo in eden s cerebralno paralizo/ kažeta spremembe v koordinaciji, ravnotežju, zmanjšanju mišičnega tonusa, v spominski funkciji/.

Navezali smo dodatne stike z univerzitetnima centroma v tujini (bolezni centralno živčnega sistema, alergije).

Do sedaj smo s posamezniki že večkrat obiskali npr. Kubo s pacienti s pretežno diagnozo  karcinom na pljučih, cerebralna paraliza.

Pričeli smo sodelovati tudi z zasebnim sanatorijem v tujini v smislu iskanja drugih mnenj, predlogov zdravljenja ipd.

Vabljeni vsi, ki za sebe ali za svoje družinske člane, prijatelje iščete nove poti zdravljenja s pomočjo dognanj medicinski centrov, klinik bilo kje v svetu ali če želite samo pomagati.
Zavedamo se, da lahko samo večje število ljudi, bolnikov, članov doseže cilje, ki so posamezniku nedosegljivi.
Vabljeni tudi vsi, ki imate pozitivne ali negativne izkušnje pri posameznih zdravljenjih, s katerimi lahko pomagamo še lažje premagovati težave ali poiskati boljše rešitve.
Če ste izvedeli ali doživeli ozdravitve bolezni v tujini z metodami, ki jih pri nas ne poznamo nam javite. Hvala. 
petek, 28. november 2014

ODPRTE RANE PRI DIABETESU

V času ob koncu oktobra in začetku novembra 2014 smo bili ponovno v Havani, Kuba. Namen tega potovanja je bila pobuda bolnikov z diabetesom z željo preveriti metodo zdravljenja za ohranitev okončin - rok in nog (novi blogger o sladkorni bolezni: http://odprterane-diabetes.blogspot.com/ )

Ker smo imeli v zadnjih mesecih kar nekaj obiskov oseb, katerim so že odstanili bodisi prste na nogah ali cela stopala, je nastala pobuda poiskati rešitev, da se bi amputacijam izognili, seveda če je le mogoče.
Ker je eden izmed dolgoletnih pacientov z diabetesom in z boleznijo ledvic na spletu našel kubansko zdravilo, ki bi naj zdravilo odprte rane, smo storili to kar je v naši navadi: kupili smo letalske karte in odšli.

Na Kubi smo srečali vodilnega zdravnika, kateri se že več let zelo uspešno ukvarja z rešitvijo naše  problematike. Ker je amputacija v velikem številu primerov posledica neprekvavljenosti tkiva in nato "napad" bakterij, ki povzročajo odmiranje mehkega tkiva in  tudi kosti (kar lahko ogrozo življenje), nas je zanimalo kako rešujejo pri njih te zadeve.
Začudeni smo bili, ko  so nam povedali, da amputacij praktično ne poznajo več. Vsaj ne v takšnem smislu kot se to dogaja pri nas.
Oni se zadeve lotevajo tako, da si pomagajo s kombiniranimi metodami zdravljenja z matičnimi celicami in s  posebnim zdravilom, ki ga vbrizgajo neposredno v rano. Dolžino zdravljenja ni mogoče natančno napovedati, ker je odvisno od zdravstvenih težav posameznika. Tudi cena zdravljenja je odvisna od primera do primera, vendar cene niso zasoljenje, saj povprečno komplicirana težava zdravljenja stane nekaj tisoč Evrov.
Dogovoril sem se, da organiziramo potovanje, bivanje in hrano, zdravljenje in tudi sončenje  /malo šale/ na tem prelepem karibskem otoku.
Če se spominjam pravilno je bilo rečeno, da bi bilo potrebno bivati na Kubi od 2 do 4 tedne.

Če imate tovrstne zdravstvene težave tudi vi nas pokličite za več informacij.
In še to:
te dneve pošiljamo podatke za prvega pacienta, ki bi naj odšel na pot zelo kmalu.

Prilagam nekaj fotografij pred njihovim zdravljenjem in nekaj tednov po njem: