Strani

sreda, 28. oktober 2015

Uporaba hiperbarične komore - UVOD IN OBRAZLOŽITEV, UČINKI IN REZULTATI


Za temo HIPERBARIČNE KOMORE, TERAPIJE, MEDICINE sem se odločil z namenom sprožiti debato o načinu zdravljenja, ki ga v svetu uporabljajo že desetletja, pri nas v Sloveniji, pa se na to temo vse premalo pogovarjamo oz. to terapijo premalo poznamo. Omenjeni Blogger bom dopolnjeval tako kot se bodo spreminjale določene zadeve, vezano na to temo, tako kot bom zaznal in našel primere dobre odzivnosti na terapije s Hiperbarično komoro. Torej, čeprav bo na prvi pogled Blogger enak, se bo permanentno spreminjal in dopolnjeval. Ne bom se omejeval na domači teritorij, prikazal bom osebne izkušnje in izkušnje vseh, ki jih poznam in so hiperbarično terapijo uporabili oz. jo nudili kot storitev.  Pohvalil in pograjal bom stvari, ki bi naj bile po moji osebni presoji dobre, slabe ali zavajajoče ali če o tem govorijo drugi in smiselno prikazujejo na podlagi znanja, izkušenj, zakonodaje oz. prakse. Predlagal in opisal bom okolja, ki nudijo rezultate zdravljenja ne glede na to politčne poglede okolja v katerih se nahajajo, ter mnenja "poznavalcev".
Ne bom klical posameznike, tako kot to počno nekateri Slovenci  na internetu pri svojih reklamiranjih svojih komor (vidne politike, športnike, glasbenike in ostale), z namenom reklamiranja svojega dela, ampak se bom omejeval na dejanska in trenutna stanja običajnih bolanih ljudi, takšnih kot sem jaz in kot ste  Vi.
Čeprav sam posedujem pravo, trdo, klasično komoro, bom poskušal ostati rezumen pri presoji in kritičen do zavajanj. Moj namen ni in ne bo negativno prikazovati stvari z določenim namenom. Če bom koga prizadel se vnaprej opravičujem in izjavljam, da ni bilo storjeno z namenom. V celotnem bloggerju so izražena moja osebna mnenja, nekoliko manj mnenja stroke /kajti v Sloveniji heperbarična stroka ne obstaja/čeprav bom uporabljal strokovne članke, rezultate zdravljenj hiperbaričnih centrov, njihove video posnetke, ipd. Vse izhajajoč iz dane situacije na tem področju.  Izkušnje izhajajo iz mojega osebnega poznavanja komore, v kateri sem osebno opravil več sto terapij za lastne potrebe ter ob njej presedel veliko časa zadnjih 15 let, na podlagi spremljanja literature, interneta, javno dostopnih strokovnih člankov, literature proizvajalcev, ponudnikov teh storitev v tujini (v Evropi in izven nje), mednarodnih simpozijev, izmenjave mnenj med vsemi, ki imamo potrebo, nujo in željo se ukvarjati s hiperbaričnimi komorami iz vseh celin sveta.

Leta 2001 sem skupaj z pediatrično bolnico v Mariboru organiziral simpozij na temo Hiperbarična medicina, katere se je udeležilo preko 70  zainteresiranih iz vrst fiziatrov, fizioterapevtov, zdravnikov specialistov hiperbarične medicine, psihologov, sociologov iz Slovenije, Hrvaške in Italije.  Prisoten je bil tudi dr. Neubauer iz Ocean hyperbaric center iz Fort Lauderdale, Florida, kateri je bil pionir te medicine v svetu in v ZDA.

V nadaljevanju prikazujem komoro, ki jo posedujem:

Komora je težka 2.000 kg in premore vse tlake, potrebne za zdravljenje bolezni. Testirana je v Nemčiji, test je opravil Loyd Deutchland iz Hamburga.  Primerna je za eno ali dve osebi kakor tudi za dve odrasli osebi  z otrokoma na kolenih.
Prvotno je bila komora uporabljena za dihanje brez mask, torej se je kompresija in dekompresija opravljala s 100 % čistim, medicinskim kisikom. Nato smo opravili prekonstrukcijo, tako da se sedaj kompresija in dekompresija opravlja potem medicinskega, neoljnega  kompresorja, diha pa se medicinski, 100%, čisti kisik.

31.3.2016

PRODAM HIPERBARIČNO KOMORO, ki jo vidite na sliki. Omogoča pritiske do 3.4 ATA glede na vgrajene varnostne mehanizme.  Testirana je na mnogo več.

Za info pokličite na 041 628 391
-----

Nisem zdravnik, nisem študiral medicine, zato se na tem mestu v naprej opravičujem za strokovne lapsuse,  vendar živim s HIPERBARIČNO KOMORO že drugo desetletje. KOMORO sem nabavil leta 2000 zaradi družinskih potreb. Torej zaradi bolezni v družini. Pred tem smo obiskali člani družine HIPERBARIČNI CENTER v ZDA, vendar zaradi oddaljenosti in finančne zahtevnosti nismo vzdržali pri več obiskih. Bolj se nam je splačalo HIPERBARIČNO KOMORO kupiti in jo instalirati v domačem okolju. Za lastne potrebe in za dolgotrajno uporabo. Sam sem se priučil rokovanja in pričel študirati novo življenjsko področje.

Da bi dobil vpogled v operativno delovanje KOMORE sem se odločil za obisk več medicinskih centrov /bolnišnic/ v Evropi in izven nje. Nad vsemi obiskanimi sem bil navdušen. Navdušen sem bil nad ustrežljivostjo vseh zaposlenih v teh centrih, nad pripravljenostjo pomagati meni, začetniku, brez medinske izobrazbe, vendar z življenjsko nujo, potrebo in željo. Obiskal sem tudi dva večja svetovna proizvajalca hiperbaričnih komor, s katerima ohranjam kontakte tudi danes. Še posebno dobre kontakte imam z lastnikom tovarne, od katerega sem komoro kupil tudi sam.
Oba proizvajalca izhajata iz industrije podmornic in imata velik svetovni tržni delež pri prodaji hiperbaričnih komor, ki se uporabljajo v zdravstvu, pri reševanju na morju in v gorah, pri komorah za specialna dela v velikih globinah (podvodna dela) ipd.
Tekom celega obdobja lastništva komore so v njo vstopili družinski člani, znanci, prijatelji;
nekateri zaradi radovednosti kako je, če dihaš 100 % kisik, drugi ker so verjeli, da jim komora lahko pomaga.
--------
Dandanes srečamo na spletu več člankov in ponudb z vsebinami, ki nepoučenega iz tega področja veliko naučijo, mnogi pa ga lahko tudi precej zmedejo. Omeniti moram, da se kot prodajni artikli oglašujejo predvsem komercialno zanimivi produkti in po sprejemljivih cenah. Nekateri sicer spadajo pod rubriko hiperbarična medicina, vendar pa zaradi nizkih zahtev, ki jih izpolnjujejo, ne zadovoljujejo zahtev pretežne hiperbarične medicine. Torej še zdaleč ne dosegajo tlakov, ki so potrebni za hiperbarično medicino.  Gre bolj za Welness variante oz. za komore za "prvo pomoč" oz. za KISIKOVE KOMORE.  Seveda jih lastniki pogumno razglašajo kot odrešilne hiperbarične komore premnogih bolezni, ki jih v resnici ne morejo pozdraviti, ne glede na besede, ki jih izrekajo večini svojim  uporabnikom.

Vedite, da pravih HIPERBARIČNIH KOMOR  ne oglašujemo preko "malih oglasov".!!!! in najrazličnejših komercialnih oddaj.

PRAVE KOMORE tehtajo od nekaj sto kilogramov (enosedežne komore), za dve osebi dve toni (komora, ki jo posedujem jaz), pa do 20 in več ton za več sedežne komore. Vse te so narejene po strogih standardih varnosti, ki zadovljujejo vse zahteve varnosti in medicinske učinkovitosti.
Cene teh segajo od nekaj 100.000 Evrov pa do milijona in več Evrov.  Zaradi "draginje" teh komor se premnogi poslužujejo "mehkih" komor, ki so finančno dostopnejše, vendar pa ne zagotavljajo vseh zahtev hiperbatične medicine !!!

Pomembno
Na tem mestu opozarjam na skrajno previdnost in da se pred morebitnim nakupom in vstopom v takšne komore dobro informirate kaj ponuja komora, katere pritiske zagotavlja, katera bolezenska stanja lahko lajšate oz. zdravite s temi pritiski, kako je z varnostjo, kako je v primeru izpada električnega toka, kako je z nabavami čistega 100 % kisika, .... Pridobite nevtralno mnenje in ne zgolj razlago tistega, ki vam ponuja storitev v komori.

Kar groza me je, ko vidim na raznih youtubih kako se v mehki, ki jo prodajalci imenujejo komora, otroci igrajo z računalnikom, ležijo v trenerki in v njej celo telovadijo.

Da bi lahko govorili o HIPERBARIČNEM ZDRAVLJENJU morajo biti v celoti izpolnjene v celoti 3 stvari:

1. posedovati je potrebno "tlačno posodo", ki ji pravimo hiperbarična komora, ki omogoča nadtlak, višji od zunanjega, atmosferskega, pa še tukaj ni uporaben vsak tlak, torej malo več kot običajni tlak, ampak se za zdravljenje smatra pričetek pri 0,5 bara nadtlaka (1,5 ATA  (ATA predstavlja tehnični tlak, ki je  seštevek zunanjega zračnega tlaka (1 bar) povečanega za tlak, dosežen v komori (0,5 bara).

2. uporabljati moramo samo čisti, 100 %  medicinski kisik  (prečiščen medicinski kisik!, ki je brez nečistoč, alergenov in ostale "zračne navlake" okolja) in

3. kisik v hiperbarični komori moramo dihati TOČNO odmerjeni čas. Slednje je še posebej pomembno pri bolnikih s poškodbami centralno živčnega sistema.

Samo sočasna uporaba vseh treh pogojev skupaj omogoča hiperbarično zdravljenje oz. hiperbarično terapijo. V kolikor manjka eden od zgoraj naštetih pogojev, ne moremo govoriti o hiperbarični terapiji, temveč o kisikovi terapiji, katera pa ima bistveno drugačne učinke zdravljenja kot hiperbarična.

KJE SE ZDRAVI S HBO (hiperbarična oksigenacija)?

Zelo pomembno (tlaki v barih oz. ATA)
Kot že rečeno, v HIPERBARIČNIH KOMORAH.
To so v osnovi ovalne posode, katere prenesejo izredno velike pritiske. Biti v komori pomeni enako kot se potopiti v globine morja. Torej hiperbarična komora za potrebe zdravljenja omogoča pritiske, ki so ekvivalentni  do več  metrov potopov v globine morja. . Velja pravilo, da se prične zdravljenje med 5 in 7,5 metri globine torej med 0,5 bara (1,5 ATA) in 0,75 bara (1,75 ATA) ter več. Velika večina bolezni se zdravi v razponu med 10 m in 20 m globine torej med 1 bar nadtlaka in 2 bara nadtlaka oz. med 2 ATA in 3 ATA, vendar se pa pričnejo zdraviti določene bolezni tudi pod to mejo.
Po teh parametrih boste vedeli ali imate opravka s pravo hiperbarično komoro ali kakšno komoro, ki to ne bi smela biti.  
Seveda veljajo limiti zdravljenja pri globinah oz. pritiskih tudi  navzgor zaradi toksičnosti kisika.

Pozor:

Običajni tlaki za zdravljenje odraslih oseb so med 10 m in 20 m globine (med 1 bar oz. 2 ATA in 2 bara oz. 3 ATA), ki pa se razlikujejo od  bolezni do bolezni.


Z ozirom na število udeležencev v komori, le te delimo na:

a. MONOPLACE KOMORE - eno sedežne komore (običajno z enim pacientom, brez prisotnosti zdravnika znotraj komore, temveč ob njej);


b. MULTIPLACE KOMORE - več sedežne komore ( komore za več oseb. So lahko enoprekatne, dvoprekatne ali več prekatne. To so komore, kjer lahko ločimo paciente po prekatih po vrstah bolezni, v njih je lahko eden ali več medicinskega osebja. Po navadi je zaradi dnevno več hiperbaričnih vstopov (ciklov) medicinsko osebje v posebnem predprostoru. V primeru komplikacij tekom terapije, se pri njih zviša tlak in po nekaj minutah vstopi medicinsko osebje v prekat k pacientom. S tem se skušajo izogniti morebitnim težavam organizma medicinskega osebja, ki je, po službeni dolžnosti, izpostavljeno večletnim dnevnim spremembam tlaka.).

Takšne komore omogočajo tekom terapije spremljanje vseh vitalnih pacientovih funkcij,

Razlika med obema vrstama komor je tudi v principu dovajanja čistega kisika.

V MONOPLACE komoro /eno sedežno komoro/ se običajno dovaja 100 % kisk že pri kompresiji, kakor tudi pri terapevtskem dihanju t.j., ves čas se uporablja samo 100% kisik.

V primeru MULTIPLACE KOMORE /več sedežne komore/ se običajno kompresija (nadtlak) vrši s komprimiranim (stisnjenim zrakom z medicinskim kompresorjem) zrakom iz okolja, terapija pa s 100 %  čistim medicinskim kisikom.

Ker je hiperbarična terapija terapija s 100 % medicinskim kisikom, je potrebno voditi posebno pozornost določenim pravilom. Zavedati se moramo, da je čisti kisik visoko vnetljiv, še posebej pa v pogojih nadtlaka. Zato moramo storiti vse, da čisti kisik ne pride v stik z materiali, ki povzročajo iskrenje, statično elektriko oz. samodejni vžig.

Pacienti morajo biti pred pričetkom HBO terapije podrobno podučeni o načinu delovanja komore in o morebitnih nevšečnostih, ki bi se lahko zgodile, če pravil hiperbaričnega ravnanja ne bi upoštevali. Pred zdravljenjem je priporočljivo, da se pacient okopa, odstrani vse kreme, spreje, gele, kontaktne leče, gele, ipd. Potrebno je uporabljati tekstilne materiale, ki ne povzročajo statične elektrike - tekom zdravljenja je potrebno imeti oblečen 100 % bombaž, potrebno je imeti posebne zapestnice, ki odvajajo morebitno statično elektriko.
Medicinske naprave, ki se uporabljajo v HBO komorah morajo biti narejene iz materialov, primernih za vnos v HBO komoro.
V nadaljevanju sledi prikaz mednarodno priznane indikacije za HIPERBARIČNO TERAPIJO (pridobljeno iz internetnih strani):
 1. zračna embolija
 2. zastrupitve: ogljikov monoksid, cianid, ogljikov tetra klorid, hidrogen sulfid
 3. zdravljenje določenih infekcij
 4. plastična in rekonstrukcijska kirurgija
 5. področje travmatologije: poškodbe po nesrečah, športne poškodbe mehkega tkiva, compartnem sindrom...
 6. periferne vaskularne bolezni: šok, mikrokardialna ishemia, pomoč pri srčni kirurgiji, ishemične bolečine nog, gangrena
 7. nevrologija: kap, migrena, možganske otekline (edem), možganski abces, periferne nevropatije, radiacijski mielitis, vegetativna koma, ...
 8. hemotologija: slabokrvnost, anemija zaradi izgube krvi, ...
 9. opralmologija: zapora centralne arterije mrežnice, ...
 10. prebavni trak. rana na želodcu, vnetje črevesne sluznice z odmrtjem sluznice, hepatitis, kronova bolezen ...
 11. ušesa-nos-grlo: nenadna naglušnost, akutne poškodbe akustičnega aparata, labirintis, ..
 12. pljučne bolezni: pljučni abces, pljučna embolija, ...
 13. diabetes !!!!! oz. odprte rane kot posledice diabetesa
 14. zadušitve s plini, ...
 15. pomoč pri rehabilitaciji spastičnosti zgornjih in spodnjih okončin, kronično pomanjkanje kisika srčne mišice, ...
 16. zdravljenje nedrobnoceličnih oblik raka /za drobnocelično obliko pljučnega raka obstaja specialno zdravilo, ki ni dobavljivo v Evropi, vendar vedite, da obstaja/. Ta oblika zdravljenja se ne izvaja v mehkih komorah, kajti tlaki morajo biti nad 2,0 bara ATA - torej nad 10 m globine/.

Še posebej bi želel poudariti uporabnost HBO terapije v športne namene.
Z uporabo hiperbarične terapije športniki dosegajo neprimerno boljše rezultate, kakor brez nje. Čas utrujenosti po treningih in po samih tekmovalnih nastopih se bistveno skrajša. Športniki lahko prenesejo nekajkrat večja bremena treninga z uporabo hiperbarične komore. Tudi čas po mnogih poškodbah se skrajša tudi do 70 % . Enako velja za revitalizacijo po težkih tekmovanjih, treningih, potovanjih, ipd. Še posebej pride do izraza ta metoda pomoči ob turnirskem tekmovanju, ko so tekmovanja strnjena v zelo kratkem času in se telo brez hiperbarične komore ne more oddahniti od izrazitih naporov.
Pa tudi tukaj moramo ločiti t.i. wellnes učinke pri nizkih tlakih od medicinskih učinkov. V čem je razlika. V t.i. wellnes variantah se tlaki izvajajo do največ 8 m globine. Učinki so v večini primerov blagodejne in brez dolgoročnega učinka, pri resnih bolezenskih diagnozah pa učinka praktično ni v meri, ki jo medicina pričakuje. To je podobno kot bi  vas operirali samo do polovico operacije, nato bi pa poseg končali. Ali bi se za takšno operacijo odločili? Zanimivo, da se pa ljudje vseeno odločajo za takšne mehke komore /osebno smatram, da so v veliki meri zavedeni ali pa zelo slabo informirani/.

Znani so primeri, ko je npr.
 • slovenski nogometaš v času koriščenja  HBO terapije doživel  hujši zvin gležnja. Namesto običajnega  30 - 60 dnevnega odmora rehabilitacije se je vrnil na igrišče po devetih dneh.
 • hrvaški boksar lahko ob polni obremenitvi opravi takšen trening samo enkrat tedensko, ob uporabi HBOT (hiperbaric oxygen therapy)  ga lahko opravi vsaki dan !!!! 
 • znani slovenski nogometni napadalec zaradi kronične utrujenosti ni mogel igrati več kot 15 minut. Po treh terapijah v komori se je njegova kondicija podaljšala na 75 minut igre, po desetih terapijah pa bi lahko igral dve tekmi skupaj
 • mladenka je bila določena za operacijo ligamenta v levem kolenu. Hoja je bila nemogoča. Po 4. terapijah je hodila brez, da bi laik poškodbo opazil, po 9. terapijah je bila operacija odpovedana, mladenka je tekala, rekreirala in se gibala brez težav;
¸¸
         
 • oseba pri 50 tih je po 13. terapijah ugotovila, da ji je izginila paradentoza, za katero je trpela 35 let, pri tem, da so ji zobozdravniki vsa leta želeli "zamenjati" zobovje s protezo, da je preizkusila vse kreme proti bakterijam, ki obstajajo na tržišču, opravili so ji vrsto težjih posegov ipd.
 • gospa v zrelih letih izjavi, da je po 5. terapiji ugotovila, da so ji nehali izpadati lasje pri česanju;
 • dekletu so v obdobju  adolescence  po 7. terapijah izginili neprijetni mozolji na obrazu in po ramenih, ki jih prej ni odpravila z antibiotiki in kremami
 • pacient z multiplo sklerozo je v 14. dneh doživel drastične spremembe v hoji, stoji, govoru, prenehanem občutku mraza v rokah in nogah. Te spremembe je doživel prvič po 10. letih doživljanja te bolezni. Pričel je z občasnimi rekreacijskimi pohodi, na katere je skoraj že pozabil. Ponovno je pričel obiskovati telovadnico za rekreacijsko telovadbo
 • gospa z multiplo sklerozo po 15 letih bolezni, po 7 letih na berglah in 5 letih na invalidskem vozičku, samo po nekaj terapijah ne uporablja invalidskega vozička, po štirinajstih dneh prehodi 7 korakov brez pripomočkov, splošno stanje (ravnotežje, občutki v prstih rok in nog, spastičnost ) se bistveno, bistveno izboljša
 • študentka po nekaj terapijah izjavi, da se lahko uči bolj koncentrirano, ter mnogo več kot prej
 • sindrom nemirnih stopal: to izkušnjo imam sam. Odpravim jo po pol ure, enkrat na teden. Simptomi so odpravljeni za obdobje en teden ali 10 dni, nato terapijo ponovim;
 • avtizem - otrok star 4 leta, ne govori, je hiperaktiven, slabi vizualni kontakt, težko sledi navodilom staršev, , .... po cca. 10. terapiji se hiperaktivnost zmanjša na obvladljivi nivo, čez dan ali dva logopedinja izrazi začudenje nad njegovo nenadno voljo do dela, sprejema navodila in se zelo primerno odziva, počasi pričenja izgovarjati prve zloge, nato besedo, sledita dve besedi in nato neobičajno velika aktivnost z obraznimi mišicami in čebljanjem, ki ga do tega trenutka ni bilo. Drugi primer je fantek, ki je govoril, bil je hiperaktiven in pri svojem govoru ni kazal interesa nad zanimanjem stvari, ni postavljal vprašanj. Po kratkem času, okoli 10 terapij,  je začel za vsako stvar, ki jo je opazoval spraševati zakaj, zakaj,  .... Povečala se je tudi njegova koncentracija in želja do dela s svojo terapevtko, ki je opazila, potem ko ga 2 tedna ni videla, bistveno spremembo v vedenjskih vzorcih, delovnimi sposobnostmi ipd.
 • motorist po večletnem zdravljenju še vedno lahko uživa hrano kuhano samo na vodi, ne sme piva in podobnih pijač, bruha vsako jutro, alergija na prednjem delu telesa je neznosna in še in  še.  Po enem tednu terapij v komori prične uživati mešano hrano, prvič po mnogih letih popije pivo brez težav, alergija se je umaknila. Splošno stanje počutja je praktično enako kot pred nesrečo.
 • ob samo treh terapijah je študentka v času izpitov študirala večji del dneva ob izredno malo spanca brez utrujenosti in zaspanosti. Odpovedala se je tudi velikanskim odmerkom kave in Red bulla, ki ju je ob takih prilikah, zaužila v nenormalnih količinah.
 • gospa srednjih let je trpela za težave šumenja v ušesih (tinitus *). Po nekaj terapijah je šumenje še vedno ostalo, se pa je že po prvi terapiji znižal krvni tlak, ki jo je pestil zadnja leta iz 143 na 121.  Ni bila zadovoljna z namenom zdravljenja, je pa bila zadovoljna za stranski efekt na krvnem tlaku.  
 • kožna bolezen - gospod med 40 in 45 let je imel težave s kožo na dlaneh. Njegova koža je izgledala kot koža zelo, zelo stare osebe. Bila je sive barve, na dotik hrapava, zgubana. Po samo eni terapiji je naslednji dan izgledala povsem običajno. Ne to ni reklama, preseneča je bila tudi njegova žena, ki je do takrat gledala na te terapije s skepso.
 • kronova bolezen: 37 letni gospod že več kot 10 let trpi za to bolezen. Zdravniki so mu tekom zdravljenja že svetovali operativno odstranitev določenega dela črevesja, s čemer se  ni strinjal. Obiskovati je pričel hiperbarično komoro. Slišal je, da bi naj pomagala v povprečju 2/3 pacientom s to diagnozo. Telo in njegov prebavni tlak je pričel pozitivno reagirati po 25. terapiji. Krvni izvidi so se pričeli izboljševati, CRP se je v treh tednih izboljšal iz 50  na 40. Ker terapija še ni končana ni končnih ocen.
 • gospa, stara 50 let je trpela vrsto let za poškodbo hrbtenice (Hernia). Po 9. terapiji ni imela več bolečin v hrbtenici, prvič po osmih letih je prenehala uživati zdravila proti bolečinam.
 • sam sem v letu 2013 dočakal operacijo srca in dobil 5 bypassov. Neposredno pred operacijo sem obiskal komoro 9 krat na globini 20 metrov. Večjega števila terapij nisem mogel opraviti, ker sem bil pozvan na urgentni poseg zaradi izredno slabega telesnega stanja. Šele ob terapiji v komori sem se resnično zavedel resnosti svojih težav, kajti že ob prvem vdihu čistega kisika sem sivo barvo na steni prostora ponovno videl belo, misli so mi postale jasne in hitre. Rana po operaciji se mi je zacelila v treh dneh !
 •  luskavica: pacient pred in po štirih terapijah v hiperbarični komori: tlak pri dotični osebni je znašal med 2,5 ATA in 3 ATA
PRED HBO TERAPIJO

PO 4. TERAPIJAH:

 • sladkorna bolezen:
pacient star 58 let,  diagnoza: osteomelitis. Zdravljenje z antibiotiki, vendar se zdravniki odločijo za amputacijo 4. prsta na desnem stopalu, kajti vnetje je močno napredujoče. Pacient se v soglasju z zdravnikom odloči za uporabo hiperbarične komore. Rezultat se opazi že po 3. terapiji. Oteklina vidno pade, rana se prične zapirati in sušiti. Po 12. terapiji postavi zdravnik spremembo diagnoze iz OSTEOMELITISA v OSTEITIS, torej se je celjenje tudi na kosti pričelo (kar se v mnogih primerih pri sladkornih bolnikih ne zgodi). Amputacija ni več potrebna. Pacient nadaljuje z antibiotičnim zdravljenjem kakor tudi z hiperbaričnimi terapijami. Zahtevani tlak za tovrstne terapije: od 3 ATA navzgor v odvisnoti od vzporednih bolezenskih znakov, ki jih ima posamezni pacient.

PO 2. terapijah HBO:


PO samo 12 terapijah HBO:


  PO 30. TERAPIJI:

   
Pri 30. terapiji je pacient pričel nositi športne copate, pri čemer se je že prej vrnil občutek gibljivosti prstov ter celega stopala. Noga je postala ponovno funkcionalna. ČESTITAMO !!!

Po 40. terapiji ni bilo več sledu o težavah na stopalu. Rana je sedaj v celoti zaceljena.


Sladkorna bolezen, primer št. 2:

a. pacient star 63 let. Pričel koristiti hiperbarično komoro ob nizkih tlakih v mehki komori, sledi kirurški poseg


b. amputacija drugega prsta stopala ter zdravljenje brez komore ob antibiotikih ter dodatna opeklina na palcu:
ker rana kljub antibiotikom ne celi po želeni dinamiki, ves čas prisoten izcedek iz rane, rana je občutljiva in boleča. To je vzrok, da se odloči za novo terapijo v drugačni komori z večjimi pritiski oz. globinami

Dodatna poškodba palca (opeklina), rana je ves čas sveža z izcedkomc. po 10. terapijah v TRDI komori, globina med 20 in 22 metrov, razlog dodatne hiperbarične terapije: rana ne celi več, obstaja nevarnost dodatnih težav:
Pri tovrstnih poškodbah mora sodelovati medicinska ekipa v smislu oskrbovanju rane. Mnogokrat se pripeti, da je rana na pogled lepa, vendar, če se pojavi izcedek kaže to na jasne znake, da je nekaj narobe. Običajno se opravi slikanje noge, ter nato še ostale preiskave (tudi ožilja).V primeru zagnojitve, je potrebno očiščenje rane, včasih tudi z  anestezijo.  V primeru nezadostnega oskrbe okončine s prekrvavitvijo, je potrebno ugotoviti in odpraviti  tudi vzrok slabe krvne cirkulacije. Tako smo odpeljali pacienta z diabetesom in odprtimi ranami na Kubo na terapijo z IZVORNIMI MATIČNIMI CELICAMI. Potrebni čas hospitalizacije v njihovi bolnici je en mesec. Rana se je popravila in ni bilo potrebne amputacije. Vzpostavljeno je bilo ponovno ožilje in cirkulacija krvi.                            
 • Karcinom na prsih: gospa 50 let ima, po večih kemoterapijah in obsevanjih na prsih,  boleče in odprte rane okoli dojke oz. mesta obsevanja.  Koža in tkivo je otečeno, temne, nezdrave barve. Rana je odprta. Mazila, ki jih je dobila pri zdravniku ne pomagajo. Bolečine se stopnjujejo. Po samo 1. terapiji v komori se vidijo spremembe,  po 10 urah po terapijah ni več niti boleče rane, niti odprte rane.  Rana je suha. Čeprav je opravila še eno obsevanje se rana ni več odprla. Počutje je bilo sedaj ponovno dobro, o rani ni več nikakršne sledi.
 • Neznosne prebavne težave, ki so se pričele pri pred sedmimi leti, pri starosti 11 let:  dekle je zadnjih 7 let preživljalo zelo težke čase s težavami v prebavi. Bolezen oz. težave prebavnega traku oz. kronično črevesno vnetje. Uživala je zdravilo SALOFAX, vendar so se težave v intervalih ves čas znova in znova ponavljale. Še posebej težko je bilo s to boleznijo shajati v času pubertete oz. odraščanja.                                                                                                  Obisk v hiperbarični komori: prve spremembe so se pričele kazati že po treh terapijah. Po sedmih terapijah ni bilo več težav. Psihofizično stanje je stabilno. Vse spremljajoče težave te bolezni so v celoti izginile. Po prekinitvi redne hiperbarične terapije opravlja samo občasne obiske v komori.  Tudi po tedenskih presledkih v terapiji težav ni več !!
 • materinsko znamenje - pacient nekaj desetletij ni imel težav z t.i. materinim znamenjem na glavi. Pred časom so mu ugotovili beligni karcinom. Po večih obsevanjih je mesto obsevanja v celoti odprto. Po tednu dni ne-celjenja rane, ob velikih bolečinah in predvsem strahu pred infekcijo pacient obišče hiperbarično komoro. Že po prvi terapiji se "vlažnost" rane nekoliko spremeni, po vsaki terapiji je rana (ki je bila prej premera cca. 8 cm) znatno manjša. Po treh terapijah za okoli 20 %.  Pričakuje zelo "lepo" rano v naslednjih par dnevnih. Globina ob terapiji  znaša nad 12 metrov.
 • avascularna nekroza glavice desnega kolka - pacient star 65 let trpi za to bolezen zadnji dve leti. Prvotno zdravljenje je bilo namenjeno sumu težavam v križu in levega kolka. Potem, ko so se  težave samo še stopnjevale je bila po dobrem letu dni ugotovljena prava diagnoza. Desni kolk je bil po MR vidno prizadet in pretila je operacija z njegovo zamenjavo. Bolnik se s tem ni sprijaznil in je želel kolk ohraniti. Pričel je obiskovati hiperbarično komoro. Opravil je nekaj deset terapij. Na polovici terapij je bolečina preko dneva popustila, nekoliko kasneje tudi ponoči. Še vedno uporablja bergle zaradi razbremenitve. V naslednjem krajšem času se pričakuj bistveno izboljšanje. Po obisku Havane pa je dobil zagotovilo, da to bolezen pozdravijo v 10 dneh brez operacije ali amputacije kolka, kakor to počno ortopedi pri nas !
Dodatek 3,3,2015

         Po nekaj deset terapijah se napredovanje bolezni delno zaustavi. Težava je v tem, da je pacient
         dve leti čakal na terapijo v hiperbarični komori. Ožilje je skoraj v celoti propadlo. Po razgovo-
         rih z žilnimi kirurgi na Kubi lahko v enem tednu vzpostavijo ožilje (metoda izvornih matičnih 
         celic), nakar je možno nadaljevati terapijo v hiperbarični komori. Operacije oz. zamenjava kol-
         v tem primeru ni potrebna. Hospitalizacija v tujini je potrebna samo 10 dni. Na žalost te motode           zdravljenja pri nas ne uporabljajo.
 • Pacient s tumorjem na mehurju (65 let). Opravi eno kemoterapijo ter vzporedno uživa naravni preparat iz čiste esence strupa rjavega škorpijona ter 1x tedensko hiperbarično komoro. Tumor se po 6 mesecih med uriniranjem izloči iz mehurja. 
 • Pacient z diagnozo rak na jetrih in pljučih opravi podobno terapijo (vendar brez kemoterapije). Tudi pri njem onkolog ugotovi znake skorajda popolnega okrevanja.
Dodano 25.6.2015
 • mladi ultramaratonec je obiskoval komoro določen čas pred svojo tekmo na 80 km. Pred tem hiperbarične komore  ni obiskal nikoli. Rezultat tekmovanja: 6 v svoji kategoriji in 9. med vsemi tekači v Evropi.  
         Opis stanja: prvih 80 km je tekel kot običajno, težko. Po 40 km se je pojavila neobičajna
         situacija; zakisanost telesa je izginila, utrujenost je izginila. Zlahka je tekel in nadziral te       
          Dosegel je najboljši rezultat v svoji karieri. Proga je bila zaradi mraza in snega nekoliko
          skrajšana z 8.000 m vzponov in spustov. Kategorija teka: zelo težek.
 Njegov komentar: čeprav je bila po zahtevnosti ena najtežjih prog v Evropi je bil njegov tek lahek
           in v celoti ga je lahko nadziral. 

Dodano 5.7.2015

 • mladi gospod, ki se je predhodno zdravil zaradi večletnih črevesnih težav pove, da je bil na
operaciji križnih vezi kolena. Njegov ortoped mu je zatrdil, da bo noga običajno operativna po 3 mesecih. Zaradi njegovih predhodnih obiskov komore in nekaj obiskov po operaciji, je noga običajno uporabna po dveh tednih. Globina terapije: 15 do 18 metrov.

Podobnih primerov je v dnevni praksi zelo veliko. Nad vsem zgoraj napisanim bi se morali nekateri zamisliti. Upam, da bodo zdravniki,  trenerji, voditelji športnih klubov oz. vsi, ko odločajo pri oblikovanju razvoja zdravljenja oz. izboljševanja raznovrstnih oblik lažjih in težkih bolezenskih stanj spregledali in uvideli, da lahko s spremenjenimi uporabnimi tehnikami storijo mnogo več, kot so do sedaj. Pri tem bodo privarčevali prepotrebne denarce za dolgotrajna zdravljenja v primeru poškodb, bolezni svojih varovancev, hkrati pa bo rezultati zdravljenja v veliki večini primerov bistveno drugačen, kot so navajeni. Enako velja za športnike, ko jim ob uporabi te tehnike bistveno boljše omogočijo izkoriščenost psiho- fizičnih sposobnosti, hkrati pa tudi  poskrbeli za dolgoročno zdravje svojih varovancev,  športnikov, pacientov.  Umno bi bilo kombinirali vsakdanjo prakso s tehnikami kot je HBOT, vendar osebe, od katerih bi pričakovali ta znanja, o tem ne vedo veliko ali praktično nič.  Vedeti morajo, da so globine tudi za boljše počutje, regeneracijo tiste, ki presegajo globino 10 metrov. Globine med 5 in 10 metrih so absolutno premajhne za pravilne efekte (kot nekateri zmotno svetujejo), ki jih prave hiperbarične komore nudijo
1.4.2016  Še bolj zastrašujoče pa je, da opažam, da te komore prodajajo posameznikom oz. bi jih naj nekateri proizvajali (sem prav razumel???) sami.  Še enkrat naj omenim, če že kupite komoro jo kupite po kriterijih medicine in ne wellnes variante oz. sprostitve. To naj bodo prave komore, ki morajo imeti tlake vsaj do 20 metrov globine. S tem boste kos borbi proti anaerobnim bakterijam, prekrvavitvam mehkih tkiv, kosti, celjenju odprtih ran, zdravljenju migrene ..... Komore pod 10 m globine niso medicinsko uporabne, razen če si zdravite dušo in denarnico.
Medicina v samostojni Sloveniji ne uporablja hiperbarične medicine, zdavniki nimajo zadovoljivega oz. nikakršnega znanja o tej vrsti zdrvljenja. V bivši Jugoslaviji so v nekaterih medicinskih fakultetah uporabljali hiperbarično medicino kot samostojni predmet, komore pa uporabljali v  Beogradu, Splitu kot sestavni del zdravljenja /pa ne samo pri potapljaških boleznih, kot mnogi danes pri nas to govorijo/.

* tinitus: nenadno šumenje v ušesih; je fenomen, ki se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov. Ko se pojavi, je potrebno s primernim zdravljenje v roku do 5 dni od pričetka šumenja (znani so redki primeri, ko so pričeli tudi kakšen dan kasneje). Pri tem uporabljajo 3 možnosti zdravljenja:
a. s kortikosteroidi
b. z antibiotiki
c. s hiperbarično komoro
Najboljša je seveda kombinacija vseh treh metod.

Globine potopa v hiperbarični komori morajo biti točno določene po protokolu, prav tako število  terapij (mehke komore pri tem ne pridejo v poštev).
Podobno je mogoče opraviti  težave z nenadno slepoto.

 ŠPORT
 Mnogi znani športniki permanentno uporabljajo hiperbarično komoro. Nekatere med njimi gledamo na TV ekranih skoraj vsak teden. O konkretnih imenih ne morem in ne smem spregovoriti, lahko pa povem, da brez hiperbarične komore svetovni as v smučanju že zdavnaj ne bi več tekmoval, posamezni tekmovalci v moto GP bi se poslovili od tega športa (po hudih zlomih pri padcih), če ne bi vsaj občasno obiskovali hiperbarične komore. Lahko pa omenim, da imajo evropski nogometni velikani kot je BAYER Muenchen, Chelsey, Milan v svojem rednem programu vadbe tudi redne obiske hiperbaričnih komor. In kje so naši klubi?
Slišati je, da se posamezni športniki poslužujejo tudi mehkih komor za hitrejše zdravljenje po poškodbah, za hitro regeneracijo telesa ipd.. To je tako, kot bi želeli z vitamini nad angino.
Naj povem, da dotični očitno ne vedo oz. nimajo izkušenj kako se zdravi oz. kaj se zgodi, ko opravijo terapije v bistveno večjih globinah in pritiskih kot je npr. samo do 8 m globine  potapljanja. Ampak tudi 8 m je že globina, ki jo vse komore na žalost ne premorejo.  Seveda, pa ponudniki komercialno posegajo po brezplačnih terapijah znanim osebam. Pravimo, da se podarjenemu konju ne gleda v zobe. Vendar "škrbarsti" konj kaj kmalu omaga. Tako je tudi s takšnimi komorami in ljudmi, ki zavajajo javnost glede hiperbaričnih efektov. Še bolj zavajajoče pa je, da nekateri vzporedno hiperbarični terapiji svetujejo še najrazličnejša zdravila, o čemer sem spregovoril v drugih poglavjih.

1.4.2016
Lepo je videti, ko se napisani nasveti tudi uresničijo. Tako se je nekaj zelo vidnih športnikov odločitev za uporabo te medicine v pripravljalnem obdobju in tudi tekom visoke sezone tekmovanja. Rezultati so vidni, vendar se morajo nadaljevati tudi to sezono.

ZAKLJUČEK
Seveda  uporaba čistega kisika v medicinske namene NI namenjena samo bolnim ljudem in športnikom. V svetu že veliko časa prakticirajo ljudje izpostavljeni
- delovnim naporom,
- stresom,
- študentje v času izpitov, ipd.,
da občasno uporabljajo hiperbarične komore z namenom izboljšati svojo storilnost, odpraviti utrujenost in preprečiti morebitne bolezni, ki jih prinaša moderno, intenzivno delo in skrbi.

Hiperbarična uporaba kisika je zelo primerna tudi za zdravega človeka.
Občasna uporaba hiperbarične komore preprečuje krvne strdke, povečuje odpornost telesa, bistveno poveča zmožnost odzivanja telesa na dnevne napore pri športu, v službi in v šoli. Običajne globine so priporočene nad 10 m ( nadtlak 1 bar oz. 2 bara ATA) !!!

Po 15. letih uporabe hiperbarične komore lahko s sigurnostjo zapišem, da se vsak mesec znova in znova čudim čudežem, ki jih nudi tovrstna terapija. Če skrbimo za redno vzdrževanje svojega vozila, pa mnogokrat tako ne počnemo s seboj.

Resnično HBOT nudi mnogo več, kot je mogoče tukaj zapisati.


DRUŠTVO DIAGNOSYS
V letu 2013 smo ustanovili Društvo za pomoč bolnikom z "ne"ozdravljivimi boleznimi

"Diagnosys" - www.med-diagnosys.com

DRUŠTVO JE ODPRTO ZA VSE LJUDI, KI SO BOLNI, KI IMAJO BOLNE SVOJCE,  PRIJATELJE IN JIM ŽELIJO POMAGATI ALI  ŽELIJO  POMAGATI NEZNANIM BOLNIM OTROKOM IN LJUDEM.

VABIMO vse zainteresirane DA SE NAM PRIDRUŽIJO.

Namen društva je:
iskati rešitve za težko ozdravljive bolezni kot so Multipla skleroza, Parkinsonov sindrom, cerebralna paraliza, kronova bolezen, posledice sladkorne bolezni (npr. diabetično stopalo), luskavica, posledice nesreč, karcinom, paradentoza oz. kronična bakterijska vnetja,  kronične glavobole, težave s sklepi, bolezni srca in ožilja, izpadanje las, ipd.  bilo kje na zemeljski obliZavedamo se, da obstajajo mnoga društva za posamezne bolezni, vendar je naš pristop do dela bistveno drugačen od do sedaj ustaljenih navad združevanj pacientov. Sicer pa je vse skupaj odvisno od volje in zmožnosti posameznika, da se zoperstavi svojim težavam.

Aktivnosti društva Diagnosys na področju iskanja rešitev za težke bolezni zajemajo:

- zbiranje finančnih sredstev,
- ponovno diagnosticiranje bolezni v klinikah, sanatorijih doma ali v tujini,
- organiziranje izbranega terapevtskega zdravljenja,
- organiziranje potovanja,
- spremljava pacienta in
- pomoč pri komuniciranju med pacientom in zdravstvenim osebjem
- ipd.

Do sedaj smo uspeli organizirati za dva pacienta 70 dnevno bivanje v latinski Ameriki (multipla skleroza)., v decembru 2013 smo bili v  velikem  Raziskovalno medicinskem Institutu  na bližnjem vzhodu (Iran), kjer smo se seznanili  z novi zdravilom za zdravljenje multiple skleroze, katere rezultati bi naj bili zelo obetajoči. Herbalni preperata smo dobili tudi za uporabo za dva  pacienta za dva meseca. Sedaj v mesecu maju 2014  pričakujemo količino herbalnega preparata za nekaj več ljudi.

Po testnem jemanju  herbalnega preparata  lahko rečem, da so rezultati dobri v obeh primerih. Gre za dva pacienta /eden z multiplo sklerozo in eden s cerebralno paralizo/ kažeta spremembe v koordinaciji, ravnotežju, zmanjšanju mišičnega tonusa, v spominski funkciji/.

Navezali smo dodatne stike z univerzitetnima centroma v tujini (bolezni centralno živčnega sistema, alergije).

Do sedaj smo s posamezniki že večkrat obiskali npr. Kubo s pacienti s pretežno diagnozo  karcinom na pljučih, cerebralna paraliza.

Pričeli smo sodelovati tudi z zasebnim sanatorijem v tujini v smislu iskanja drugih mnenj, predlogov zdravljenja ipd.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Zakaj je kisik pomemben?
Povprečen človek na dan »zaužije« skoraj 3 kg kisika.  Od teh 3 kg  gre skoraj 1kg v krvni obtok, da se transportira do tkivnih celic. Ta kisik rabimo za energijski cikel, ki nas ohranja pri življenju. Ko v tkivu ni dovolj kisika, to privede do najrazličnejših bolezni, infekcij, … Stanje, ko je v tkivih malo kisika(hipoxia) je težko izboljšati. Idealna metoda, ki popravi takšno stanje je uporaba hiperbarične komore.
Kaj čutimo v hiperbarični komori?
V komori razen pritiska v ušesih ne čutimo nič kaj posebnega. Terapija je popolnoma brez bolečin.
Se lahko hiperbarična komora uporablja kot pomoč pri degeneraciji kolka?
Opravljenih je bilo par raziskav, ki so pokazale uspešnost zdravljenja hrustančne degeneracije na glavi stegnenice povezane z aseptično nekrozo. Slike magnentne resonance so pokazale izboljšanje stanja po uporabi hiperbarične komore. Seveda je potrebno nekaj 10 terapij. V kolikor iz bilo katerih razlogov ni mogoče doseči zadovoljivega rezultata (možnost prepozna uporaba tovrstne terapije) pa imamo še druge načine ozdravitve, npr. zdravljenje z izvornimi matičnimi celicami (v trenutku pisanja tega bloggerja je potrebno oditi na zdravljenje v tujino. Zdravljenje je cca. 14 dnevno).
Kako dejansko pomaga hiperbarična komora?
Ljudem je težko razumeti, zakaj bi kisik na dveh različnih atmosferskih tlakih sploh imel drugačen učinek. V normalnih pogojih je hemoglobin v arterijski krvi 97% nasičen s kisikom. Torej se gre le za tiste dodatne 3%? Seveda ne. Zanimivo je prav to, da je kisik topen v krvi. V dveh atmosferah tlakov se kisik lahko raztopi v plazmo v, kot radi napišejo angleško govoreči strokovnjaki; at several times normal levels,  in tako bistveno izboljša oksigenacijo tkiva. Kisik, ki je raztopljen v plazmi ima večji kemični potencial in je potisnjen iz kapilar v okolno tkivo. Od tam lahko potuje male razdalje z difuzijo.
Vemo, da je osnova vsakega celjenja dovajanje kisika do tkiva, zato je jasno, zakaj ima hiperbarična komora tako dobre rezultate.
Ali lahko hiperbarično komoro gredo tudi otroci?
Da, otroci lahko gredo v hiperbarično komoro.
Ali hiperbarična komora pomaga pri Kronovi bolezni?
Da. Naše izkušnje in izkušnje drugih, ki so uporabljali komoro so pokazale znatno izboljšanje simptomov in celo regresijo simptomov Kronove bolezni.
Kako lahko hiperbarična komora pomaga pri poškodbah glave?
Najpomembnejši parameter regeneracije kakršnekoli možganske okvare oziroma poškodbe glave je količina prisotnega kisika. V hiperbarični komori telo sprejme več kisika kot ga v normalnih pogojih, zato je posledično jasno, da bo regeneracija poškodbe glave boljša po obisku komore.
Imamo primere poškodb možgan za katere so zdravniki trdili, da je nemogoče le te popraviti do te mere, da bi človek kolikor toliko normalno funkcioniral.  Pacient se je po 49 terapijah toliko usposobil, da so ga kasneje s primerno dolgotrajno nevrofizioterapijo vrnili v življenje. 
In kako vpliva hiperbarična komora na bolnike z MULTIPLO SKLEROZO
Na žalost ne poznamo niti vzroka te bolezni, niti popolnega zdravila. Osebno sem mnenja, da zdravstvo uporablja zdravila, katera bi jih že zdavnaj morali zamenjati z drugimi metodadi zdravljenja. Vsekakor je ena od njih hiperbarična medicina. Oskrba centralno živčnega in perifernega sistema  s kisikom pod tlakom deluje izredno blagodejno omenjenim pacientom. Sam pristop zahteva ponovitev nekaj ciklusov letno in spremljanje izboljševanje.  Hkrati je potrebno izvajati vaje vzdrževanja muskulature in senzorike. Tovrstne vadbe se opravljajo približno 6 ur dnevno, prilagoditi je potrebno prehrano ter pričeti živeti za svojo bolezen. Na žalost je v Sloveniji  pri mnogih pacientih z MS prevladalo stališče iskanja čudežne tabletke, ki pa ne obstaja. Obstajajo prehranski dodatki (kot npr. specialni čaj iz bližnjega vzhoda), ki vsebuje preko 30 različnih rastlin, katere zelo dobro delujejo na prebavo, ravnotežje, na nekontrolirane gibe, ipd.
Gre za kombinacijo zdravljenja s kisikom pod tlakom ter vodeno aktivno vadbo telesa. Dosedanji rezultati so pokazali, da je možno EDS iz 4 znižati na 1, torej na nivo skoraj običajno zdravega človeka. Treba pa je seveda stanje redno vzdrževati.
Ali je hiperbarična medicina primerna za otroke z avtizmom?
Na ameriškem kongresu hiperbarične medicine v Chicagu, ZDA, so zdravniki prišli do presenetljive ugotovitve, da bi naj bil vzrok mnogih otrok, ki so se rodili povsem zdravi, pri enem, dveh, treh letih starosti pa so dobili simptome AVTIZMA, kasneje tudi diagnosticirani kot AVTIZEM, vzroke iskati v reakciji določenega procenta otrok na substance v zdravili za cepljenje.    Namreč krivulja povečevanja števila cepljenih otrok bi se naj povsem usklajevala s krivuljo povečanja števila primerov avtizma.
Operativni rezultati otrok kažejo, da se pri večini socialni deficit popravi v zelo kratkem času (običajno v dveh ali treh tednih), da se ti otroci zelo hitro vključujejo v okolje v vrtcu oz. v šoli, da se vizualni kontakt vzpostavi na običajen nivo ter da veliko število ne govorečih otrok prične z izgovorjavo posameznih glasov, nato črk, sledijo zlogi in pri mnogih tudi povezovanje le teh v besede in povedi.  Čas reagiranja in potrebnih terapij je od meseca dni do cca. enega leta.
Ali je možno pozdraviti težko zaceljene rane in težave ustne votline, kot npr. PARADENTOZO?
Iz različnih virov na internetu, kakor tudi moje osebne izkušnje govorijo, da npr. zlomi, ki imajo po oceni zdravnikov zelo majhno možnost popolne ozdravitve oz. zaceljenja zlomov se le ti ozdravijo v nekaj tednih. Velika količina kisika (na globini 15 metrov oz. 2,5 bara ATA  ali celo do 3,3 bara ATA – 23 metrov globine) prejme telo od 1500 % do 2300 % več kisika kot v običajnem življenju. Ta velikanska količina kisika vpliva, da se t.i. neozdravljive poškodbe pozdravijo.
Za paradentozo vemo, da je v zobni medicini neozdravljiva  bolezen, katere posledice vodijo celo do odstranitve zobovja. Vemo, da anaerobne bakterijo reagirajo v stiku s kisikom tako, da se umaknejo iz telesa. To lahko kvalitetno in trajno dosežemo samo z vplivanjem kisika v telesu in ne samo nanašanja ozona ali kisika na poškodovano oz. prizadeto tkivo.  Vnos kisika v tkivo pa lahko uspešno dosežemo samo in izključno v hiperbaričnih komorah. Globina bi naj bila nad 15 metrov, pri posameznih primerih pa zadostuje že 15 terapij za popolno ozdravitev.
Zanimivo je, da vas ne bo bodo napotili zobozdravniki v hiperbarično komoro. Zakaj? Odgovor je zelo preprost: ker jim predstavlja pacient s to diagnozo kot pacient z zlato žilo res zlati pacient, v finančnem smislu. Predstavlja jih dolgoročno zanesljivega pacienta, ki bo vsako leto potreboval zobozdravnikovo pomoč, na koncu bo pa dobil za nagrado zobno protezo.  
Ali pomaga hiperbarična medicina tudi bolnikom z rakom?
Na internetu sem zasledil medicinski članek,  ki govori, da zdravniki že več kot 100 let vedo sledeče:
Celice pri izgorevanju potrebujejo kisik, podobno kot motor z notranjim izgorevanjem potrebuje bencin.  Ko pade vsebnost kisika na 30 % postanejo celice rakaste. Rakaste celice so tudi edine, ki lahko funkcionirajo brez kisika.  Pri dovajanju kisika večje količine kisika do celic, se le te »umirijo«.   Vendar ne obstaja niti tabletka niti injekcija, s katero bi lahko zdravnik v celico dovedel kisik. To lahko doseže samo v hiperbarični komori ob globini večji od 10 metrov.  Če še nekaj let nazaj zdravniki hiperbarične medicine niso svetovali bolnikom z rakom uporabo kisika pod tlakom, jo v veliki meri danes uporabljajo.  Ne svetujejo pa pri pacientih z hitro napredujočo boleznijo raka.  Posebno pozornost je potrebno voditi tudi okoli števila terapij v času bolezni in frekvenco vstopov v komoro, kakor tudi opredeliti citostatike v primeru kemoterapij, ki so lahko kratkoročno ali nekateri tudi permanentno kontra indikatorni s kisikom pod tlakom. 
http://www.magazin.ba/featured/osnovni-uzrok-raka-otkriven-jos-prije-jednoga-stoleca-ali-je-sve-do-sada-skrivan-od-javnosti-16336.html
Dodano 1.3.2016 Dodatek k članku: ko je telo v fazi bolezni potrebuje velikokrat mir -  kot žival, ki se umakne od okolice. Kaj pa naredi najbolj razvita žival na planetu - človek? Ne veliko. Še naprej je delovno aktiven. Še naprej išče rešitve razkiselnosti  z najrazličnejšimi metodami razkislevanja. Koliko pri tem naredi škode seveda  ne razmišlja. Metode razkislevanja so lahko za telo izredno obremenjujoče celo do te mere, da telo v celoti odpove. Pri tem, pa vam terapevti zaračunavajo celo premoženje. Hkrati pa onemogočite naravnim preparatom v  borbi proti tej težki bolezni do te mere, da  pretirano nevtralizirana hrana onemogoči naravnim prepatatom do njihovega čudodelstva. Zato, ker jih nevtralizira. Torej kje je rešitev?  V zmernosti delovanja in pomoči telesu. Uporabite tudi hiperbarično komoro v zelo zmernih odmerkih po pravilni recepturi in razkislevalnih procesov praktično ne boste potrebovali, kajti čisti kisik pod pritiskom je najboljši zdravilec na tem planetu. Okoli 90 % vseh bolezni ima svoje začetke v celičnem pomanjkanju kisika. Na žalost ne obstaja injekcija ali tableta za vnos kisika. Obstaja pa hiperbarična medicina.  Dodatno se odpovejte še nepravilni prehrani in to v času, ko še nimate diagnoze. Takrat medicina deluje. Ko imate raka, boste zapravilo celo premoženje za "zdravstvene svetovalce".  Imejte se radi in prehitite bolezen !

 Dodatno 25.6.2015
Slišati je, da nekateri pacienti obiskujejo komore v serijah, to je zaporedno po več terapij in še to pri invazivnih oblikah raka.

Moj nasvet: če greste v komoro pri diagnozi karcinom; za obisk komore se odločite pod sledečimi pogoji:
1. samo 1 x tedensko
2. globina 15 metrov
3. pri invazivnih oblikah hiperbarične komore ne svetujem

POZOR:
Vsak pacient MORA preveriti ali ponudnik sploh zadostuje pogojem hiperbarične medicine
t.j. da zagotavlja;
1.  zahtevano globino,
2. absolutno čisti,
3. prečiščen, 100 % medicinski kisik.

V Sloveniji velika večina ponudnikov teh zahtev ne dosega !! zato bodite sila previdni, kajti ob obisku neprimerne komore boste zamudili pravi čas zdravljenja. Vpliv na celično delovanje telesa ne boste dosegli ob neprimernih globinah, kajti topnost plinov je pri majhnih globinah bistveno manjša kot pri večjih globinah, hkrati pa mnoge komore sploh niso primerne za namene, kot jih lastniki propagirajo.ZGODOVINA HIPERBARIČNE MEDICINE
Prva uporaba ˝hiperbarične komore˝ sega v leto 1662, ko je Britanec Henshaw uporabil stisnjen zrak za medicinske namene. To je bila le navadna nepredušna soba, ki jo je imenoval domicilium. V njej je po želji lahko spreminjal tlačni pritisk, ki ga je uravnaval z mehi.
Ugotovil je, da komora pozitivno deluje na prebavo, spodbuja boljše dihanje, olajša dihanje in pomaga pri najrazličnejših boleznih in obolenjih pljuč.
V 19. stoletju je bil preporod interesa v hiperbarično terapijo v Franciji. Leta 1834 je Junot zgradil hiperbarično komoro, da bi zdravil pljučne bolezni z uporabo tlaka višjega od atmosferskega 2-4x.  Leta 1837 je Pravaz zgradil največjo hiperbarično komoro tistega časa in v njej zdravil paciente z najrazličnejšimi problemi. Za tem je razvil še prvo mobilno hiperbarično komoro, katero so posledično začeli uporabljati v vseh večjih mestih.
V drugi polovici 19. Stoletja so se razvili tudi prvi hiperbarični centri, ki so jih začeli zaradi rezultatov enačiti z zdravilišči.
V Ameriki so razvili prvo hiperbarično komoro leta 1860 v Oshawa, Ontario, Kanadi. V ZDA jo je leto kasneje zgradil Corning v New Yorku z namenom zdravljenja živčnih bolezni. Komora, ki pa je požela največ zanimanja in je bila najbolj uporabljena je bila tista, ki jo je razvil Cunningham v Kansas Cityu leta 1920. Najprej jo je uporabljal za zdravljenje španske epidemije gripe, ki je razsajala po ZDA v zaključnih dnevih 1. svetovne vojne. V nadaljevanju je dosegel neverjetne rezultate z vsemi pacienti, ki so bili cianotični in komatozni. V nadaljevanju je celo pozdravil bolezni kot sifilis, hipertenzija, diabetes in rak.
Leta 1928 je v Clevelandu zgradil največjo hiperbarično komoro, ki je bila kdajkoli narejena – 5 nadstropij visoka in 20 m široka. Vsako nadstropje je imelo 12 spalnic. V njej je zdravil najrazličnejše bolezni, zanimivo pa nikoli ni hotel razkriti rezultatov širši javnosti in zdravniškim društvom zaradi osebnostnih razlogov. Njegova komora je bila leta 1937 ukinjena.
Prav istega leta je bil prvič uporabljen tretma s hiperbaričnim kisikom. Kisik sta uporabila Behnke in Shaw za zdravljenje dekompresijske bolezni. S tem se je dejansko rodila hiperbarična medicina.
Zdravljenje z hiperbarično komoro se je za tem odkritjem samo še širilo in razvijalo.

Danes je  hiperbarična medicina v mnogih državah sveta kot sestani del klinične medicine. Hiperbarične komore imajo običajno v sklopu urgentnih centrov.
Nam najbližja večja komora se nahaja v Gradcu v Avstriji, kjer so v 70. letih prejšnjega stoletja opravili prvo operacijo na odprtem srcu. 
Od naše okolice lahko omenim, da ima zelo dobro razvito hiperbarično dejavnost Italija, Srbija, Hrvaška, katera letno oskrbi okoli 29000 pacientov. Njihova dejavnost se opravlja v okviru javnega zdravstva.
In v Sloveniji?
Prva prava hiperbarična komora je bila instalirana pri meni doma. Sam sem si prizadeval zadnjih 15 let svojega življenja, da bi veliko hiperbarično komoro (za 12 pacientov) postavili in jo ponudili širšemu krogu slovenskih pacientov. Do sedaj posluha za to ni bilo. Nekaj let po nakupu moje komore je sledila nabava hiperbarične komore v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani, vendar je še danes njena dejavnost dokaj skromna (opravljen je dogovor v okviru zdravstvene zavarovalnice in Onkološkega inštituta v Ljubljani za 30 pacientov letno po 30 terapij po posameznem pacientu). Med tem je veliko energije v to dejavnost posvetil tudi fizik, dr. Makijevič, vendar, v kolikor je meni poznano, brez večjega uspeha.
V zadnjih letih so se pojavili posamezni primeri, kjer so se organizirali posamezniki kot samostojni podjetniki ali družbe za omejeno odgovornostjo, bolj zaradi zapolnitve svojega delovnega časa, s tem, da so kupili t.i. mono komore, torej za enega pacienta, brez medicinskega ozadja in podpore javnega zdravstva.  Hkrati so mnogi med njimi usmerili svojo aktivnost v komore, ki ne morejo in ne smejo biti komore za javno široko uporabo, gre za t.i. urgentne mehke komore.
Osebno ocenjujem, da je v Sloveniji prihodnost v organiziranih večjih centrih z medicinsko podporo večjemu spektru bolezni. Na žalost vodstvo bolnišnic in kliničnih centrov, zdravstvenih domov v času pisanja te vsebine še ni tovrstne medicine zaznalo kot javno potrebo.  Ugotavljam, da za sosednjimi državami tudi na tem področju zaostajamo vsaj za 10 let.

GLAVNE LETNICE PRI RAZVOJU HIPERBARIČNE KOMORE
1662 Henshaw je uporabil stisnjen zrak za zdravljenje najrazličnejših bolezni
1834 Junod zgradi prvo hiperbarično komoro in uporabi tlak od 2-4 ATA za zdravljenje pljučnih bolezni
1837 Prevaz zgradi največjo hiperbarično komoro tistega časa
1860 Prva hiperbarična komora v severni Ameriki v Oshawi, Kanada
1870 Fontaine uporabi prvo prenosno hiperbarično komoro

1891 Corning uporabi prvič hiperbarično komoro za zdravljenje živčnih bolezni
1928 Cunningham zgradi največjo hiperbarično komoro na svetu
1938 je bila uporabljena za zdravljenje gobavosti.
1956 je bila opravljena prva srčna operacija v hiperbarični komori.
1960 sta Sharp in Smith uporabila komoro za ozdravitev zastrupitev z ogljikovim monoksidom
1962 je Smith dokazal zaščitni efekt hiperbarične komore pri cerebralni ishemiji.

1970 je bila prvič uporabljena v pomoč pri multipli sklerozi


NEKAJ NAJPOGOSTEJŠIH IN KLASIČNIH INDIKACIJE ZA HIPERBARIČNO KOMORO
·         Zastrupitev z monoksidom, cianidom, vodikovim sulfidom
·         Okužba s plinsko gangreno
·         Pomoč pri zdravljenju opeklin
·         Pri poškodbah fascij, kompartment sindromu
·         Pomoč pri celjenju fraktur, kostnih presadkov
·         Kap, multipla skleroza, migrena, cerebralni edem,
·         Diabetes
·         Hemiplegija
·         Paraplegija
·         Dekompresijska bolezen
·         Refraktorni osteomielitis
·         Akutne travmatske ishemije
·         Plinska gangrena
·         Poškodbe glave
·         Opekline
·         Takojšnja oglušelost
·         Glaukoma
….z leti se stalno veča število bolezni, ki jih je moč  zdraviti v hiperbarični komori.

Za vaš primer bolezni se pozanimajte ali je HBO terapija primerna.
KONTRAINDIKACIJE
·         Pneumotorax
·         Infekcije zgornjih dihalnih poti
·         Emfizem z CO2
·         Poškodba prsnega koša
·         Visoka vročina
·         NosečnostVsekakor se je potrebno pred postavitvijo napotitve v hiperbarično komoro dobro posvetovati s strokovnjakom o vseh možnih stranskih učinkih tovrstnega zdravljenja, ki pa jih je po večini sila malo. 

Ko me ljudje vprašajo o uporabnosti hiperbarične medicine sem nemalokrat v zagati. Pa ne zaradi tega, ker ne bi poznal odgovora na njihovo vprašanje, ampak zaradi tega, ker je sila nerodno povedati, da se lahko uporablja praktično za vsakogar in za vse telo. Raje bi vedno odgovoril za katere primere ni uporabna.

Osebno sem pa zelo zaskrbljen in žalosten, da se po 15. letih osebne uporabe hiperbarične komore, še vedno ne morem v Sloveniji voditi resne konverzacije o uporabi te vrste medicine v javne namene. Menim, da bi se pristojni za razvoj medicine v naši državi morali zganiti in omogočiti tistim, ki lahko zagotovijo finančna sredstva in ki imajo dovolj energije, da zgradijo večje hiperbarične centre, da te ponudijo širokim množicam potem koncesionirane dejavnosti.
Mogoče pa nam je usojeno, da bomo lahko resne premike naredili šele po zamenjavi, tudi moje generacije, v zdravstveni stroki.

ALI JE MOGOČE?  DA NA ŽALOST DA.
Včasih smo lahko kar osupli nad najrazličnejšimi ponudniki hiperbaričnih storitev.
Rekli boste: slovenski sindrom. Spet samo nerga.  Zakaj ne moremo stopiti skupaj in skupaj ustvariti panogo, ki zmore pomagati širokemu krogu ljudi?

Odgovor je preprost.
Zaradi nepremišljenosti posameznikov. Zaradi (mogoče tudi) lakomnosti posameznikov.

Obrazložitev mojega razmišljanja:
kar nekaj dni nazaj me je poklical gospod z vprašanjem zakaj mu ne zaceli rana kot posledica sladkorne bolezni. Trdil je, da je bil v komori primerno število, pa vseeno ni zadovoljen s celjenjem.
Ko sva se pogovarjala o poteku zdravljenja sva ugotovila, da je bil na globini do 10 m.
Pa smo tam!
Vsi, ki imajo komore MORAJO priznati svojim strankam kaj lahko zdravijo kaj pa ne !!!
Zdraviti odprte rane sladkorne bolezni pri globinah okoli 4 m, 5m. 9m 10m je lahko dobronamerno, vendar zelo, zelo NEODGOVORNO do bolnega človeka. Globine se morajo gibati okoli +/ - 20 metrov.
Pri manjših globinah topnost in vsebnost kisika v telesu sicer prične zdravljenje, vendar ga ne more končati. Rana se ne bo, ali pa se bo zelo, zelo redko zacelila v celoti. Poleg tega je potrebno izrecno poudariti, da je tovrstno zdravljenje dolgotrajno. Ne nasesti izjavi, da vam bo 5 - 10 /primernih/ obiskov komore odpravilo vaše težave.
Obiski lahko segajo tudi do številke 40 oz. 50. Vendar je potrebno paziti tudi na toksičnost kisika pri teh globinah, ki so zelo pogoste.
Ekipa (na žalost ne vsaka), ki se spozna na hiperbarično proceduro bo kos tudi temu primeru.  Ponovno opozorilo: preveriti zelo, zelo dobro kaj  komora premore, oz. katerim pacientom lahko pomaga.

MEHKE KOMORE...DA LI NE?
Postopno pričakujem  negativen oz. kritičnoo objektiven odziv ljudi zaradi postopnega uvajanja tako imenovanih mehkih (angleško soft ali mid chambers) komor (ki pa si ne zaslužijo ime komore v pravem pomenu besede) na slovensko tržišče. Mnogi jih bodo tudi kupili. Slaba volja bo nastopila, ko bodo ugotovili, da pretežno število bolezni ne morejo zdraviti. Težava je v tem, da te komore ne premorejo tlake primerne za veliko večino bolezni, kajti globine so pri določenih komorah omejene do 3 m globine, pri drugih 5 m globine in pri zadnjih 8 m globine. Na žalost se pri slednji globini hiperbarična medicina šele začenja !!! Gre za wellnes terapijo in ne za medicinsko zdravljenje. !!!

Verjamem tudi, da bodo posamezniki, ki danes ponujajo storitve v mehkih napihljivih komorah slej ali prej kupili prave trde komore. Morajo najprej ustvariti dovolj prihodka, potem bodo počasi pričeli širiti terapije izven dosedanjih meja zmožnosti delovanja, kajti z napihljivimi  ne bodo konkurenčni, zraven tega se bodo ljudje tovrstno izobrazili in postali zahtevnejši.

Vsi, ki se odločate za prenosne, urgentne ali napihljive komore, je dobro,  da si preberete spodnji tekst (v angleščini) :
(- resnica o terapijah v mehkih, srednje mehkih, napihljivih hiperbaričnih komorah)

The Truth about 'Soft,' 'Mild,' Inflatable Hyperbaric Therapy
http://hyperbaric.weebly.com/

Dodano 1.3.2016
ČE ŽELITE KUPITI PRAVO KOMORO ME POKLIČITE.

Dandanes srečamo na spletu več člankov in ponudb z vsebinami, ki nepoučenega iz tega področja veliko naučijo, mnogi pa ga lahko tudi precej zmedejo. Omeniti moram, da se kot prodajni artikli oglašujejo predvsem komercialno zanimivi produkti in po sprejemljivih cenah. Nekateri sicer spadajo pod rubriko hiperbarična medicina, vendar pa zaradi nizkih zahtev, ki jih izpolnjujejo (!), ne zadovoljujejo zahtev pretežne hiperbarične medicineGre bolj za Welness variante oz. za komore za "prvo pomoč" oz. za KISIKOVE KOMORE.  Seveda jih lastniki pogumno razglašajo kot odrešilne hiperbarične komore premnogih bolezni, ki jih v resnici ne morejo pozdraviti.

Vedite, da pravih HIPERBARIČNIH KOMOR proizvajalci ne oglašujejo preko "malih oglasov", hkrati pa resni centri ne kličejo po telefonu znane osebnosti z  namenom nuditi jim terapijo in nato hvalistasto pisati kaj so izjavili. Sila podlo in nesprejemljivo komercialno.

Dodano 26.6.2015

Opažam, da tudi v Sloveniji ljudje veselo uporabljajo mehke komore za terapije, za katere niso namenjene. V nadaljevanju vam prilagam povezavo iz angleškega okolja, ki govorijo na to tematiko. Govorijo o komorah do globine 3 metre, sam pa dodajam, da ni velike razlike pri tistih, ki dosegajo globine do 8 metrov in sami pridelujejo kisik iz urbanega, onesnaženega zraka.

http://oxfordhbot.com/hard-vs-soft-chambers/


KAKO VEMO KATERA GLOBINA JE PRAVILA IN IZRAZOSLOVJE OKROG GLOBIN IN PRITISKOV  (bar, ATA, globina potopa)
Kaj je 1 m globine, 1 bar, 1 ATA?

Če želi nekdo zbegati nepoznavalca hiperbarične medicine s preprostimi parametri o tehničnih sposobnostih komore, lahko manipulira s preprostimi in enostavnimi številkami tlaka oz. pritiska.
Nepoučenemu lahko rečemo: naša komora premore delovnem pritiske  do 1,5 ATA oz. 1,5 absolutnega tlaka.
Ker ste slišali, da se večina bolezni resnično zdravi ob pritiskih, ki se giljejo okoli 1,5 bara nadtlaka, ste prejšnjemu strokovnjaku verjeli, v resnici ste pa bili lepo zmanipulirani.

Da se vam to ne bi zgodilo si zapomnite sledečo tabelo in povezavo med globino potopa, nadtlakom v barih in absolutnim tlakom, izraženim v ATA kot sledi:

globina                         tlak v komori           absolutni tlak
v metrih                       v barih                      (skupni tlak)

0                =               0                        =      1,0 ATA
1                =              0,1                      =      1,1 ATA
10              =              1                         =      2,0 ATA
20              =              2                         =      3,0 ATA

Tabela nam pove, da znaša zračni tlak ob morski gladini 1 bar. Teoretično se vsi tlaki merijo oz. primerjajo s tem tlakom. To je bazični oz. izhodiščni tlak.
Ko stopimo v komoro smo zajeti z obstoječim tlakom 1 bar, čemprav se še nismo potopili,  niti nismo "napumpali" oz. komprimirali še nič dodatnega zraka oz. kisika v komoro.
Skupni tlak tako znaša 1 ATA.
Ko se potopimo 1 meter globoko, dosežemo dodatni pritisk v komori 0,1 bar, skupni tlaka pa tako znaša 1,1 ATA.
Sedaj razumemo hiperbarični tlak ob zdravljenju večine bolezni, ko rečemo, da so primerne komore, ki premorejo globine med 10 m in 20 m globine, torej med 1 barom in 2 barom nadtlaka oz. med 2 ATA in 3 ATA.
Tako vidimo, če npr. neka komora zmore 1,75 bara ATA pritiska, ne premore karakteristik, ki so zahtevane za zdravljenje mnogih bolezni.

Torej: kateri tlak v komori je za vas primeren?

Prepričan sem, da boste sedaj razumeli kritičnost pri presoji uporabnosti napihljivih komor, o čemer je nekaj besed tudi v spodnjih poglavjih.  

VSAKO ZDRAVLJENJE ZAHTEVA SVOJ ČAS
Naši člani imajo redne kontakte (avtizem pri otrocih) z zdravniki v ZDA, Irski in Australiji. Rezultati njihovega zdravljenja so osupljivo dobri. Na srečo so zelo odprti ljudje in pripravljeni deliti svoje izkušnje z drugimi člani društva. Težava je v tem, da pri nas premnogi starši ne želijo sprejeti dejstva diagnoze pri svojem otroku ali pa pričakujejo spremembe čez noč.

Podobno pričakujejo premnogi pacienti z resnimi, in še vedno klinično neozdravljivimi boleznimi,  ozdravitev svoje bolezni z uporabo hiperbarične komore v dveh ali treh dneh. Zelo težko sprejmejo dejstvo, da se potem, ko se pri mnogih bolezenskih znakih kažejo ali stopnjujejo deset let ali več,  telo ne more odzvati na spremembe po eni, dveh ali treh obiskih  v hiperbarični komori.  Resnično je za premnoge kisik na pravilni globini čudežna rešitev težav, vendar moramo vedeti, da je potrebno dati telesu čas, da se odzove na sprememnjene pogoje delovanja ter seveda uporabljati tudi ostale metode zdravljenja.  To pa je dejstvo, ki ga, na žalost, premnogi težko sprejmejo.

PROSIM OGLEJTE SE SPODNJO POVEZAVO IN REZULTATE ZA POTRPLJENJE.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nbFs9NN__Mk

EVROPSKO PRVENSKO V KOŠARKI
Ali se spomnite kako so se naši košarkaši spremenili v tekmi z Italijo? Pred tem so eno tekmo izgubili. Naslednja, po kratkem odmoru, pa je bila povsem drugačna.
Vodstvo se je odločilo, da so igralci obiskali hiperbarično komoro. Neuki bi rekli, da so se fantje pač spremenili. So se, vendar je svoje naredil tudi kisik v hiperbarični komori. Vsi smo rekli kako je mogoče, da so imeli toliko energije po samo dveh dneh.
Upam, da bodo temu sledili tudi drugi vodilni in posamezni športniki v vseh športnih panogah.
Pa saj gre za njih !

http://youtu.be/9ZJ9Tl7Rs1Y

Pri tem je potrebno poudariti, da je potrebno zasledovati globine  okoli 15 metrov, kajti telo športnikov zahteva bistveno večjo topnost kisika, ki je v manjših globinah za njih premajhna. S tem dosežemo primerno regeneracijo telesa v realnem času.

AVTORSTVO TEGA BLOGGERJA

Tekst in fotografije  tega bloggerja so v izključni lasti avtorja tega bloggerja. Izjema so le deli teksta, ki so uvoženi iz interneta (npr. video na temo mehkih komor iz ZDA).
Vsa kopiranja in prenašanja teksta in fotografij brez izrecnega pisnega soglasja avtorja tega bloggerja niso dovoljenja. Vsaka nedovoljena uporaba teksta in fotografij bo pravno sankcionirana.Vabljeni vsi, ki za sebe ali za svoje družinske člane, prijatelje iščete nove poti zdravljenja s pomočjo dognanj medicinski centrov, klinik bilo kje v svetu ali če želite samo pomagati.
Zavedamo se, da lahko samo večje število ljudi, bolnikov, članov doseže cilje, ki so posamezniku nedosegljivi.
Vabljeni tudi vsi, ki imate pozitivne ali negativne izkušnje pri posameznih zdravljenjih, s katerimi lahko pomagamo še lažje premagovati težave ali poiskati boljše rešitve.
Če ste izvedeli ali doživeli ozdravitve bolezni v tujini z metodami, ki jih pri nas ne poznamo nam javite. Hvala.